مقاله اثر برنامه منتخب پياده روي بر چگالي استخواني، ترکيب بدن و استروژن سرم دختران چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله دانش و تندرستي از صفحه 8 تا 12 منتشر شده است.
نام: اثر برنامه منتخب پياده روي بر چگالي استخواني، ترکيب بدن و استروژن سرم دختران چاق
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دختران چاق
مقاله پوکي استخوان
مقاله چگالي استخواني
مقاله استروژن سرم
مقاله ترکيب بدن
مقاله پياده روي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب زاده سيده نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نيا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پوکي استخوان و چاقي، دو اختلال مهم ترکيب بدن، در حال شيوع مي باشند و تحقيقات کمي ارتباط بين چاقي و چگالي استخواني با فعاليت بدني را در دختران چاق مورد بررسي قرار داده اند، بنابراين هدف از اين پژوهش بررسي اثر برنامه پياده روي در پيشگيري از پوکي استخوان و کاهش چاقي در دختران چاق است.
مواد و روش ها: 20 نفر از دختران چاق غير ورزشکار به طور داوطلبانه در اين پژوهش شرکت کردند و سپس به طور تصادفي به دو گروه 10 نفره شاهد و مداخله تقسيم شدند در (گروه شاهد  BMI=30.9±1.8 kg/m2و در گروه مداخله: (BMI=30.2±1.8 kg/m2 ابتدا و بعد از 2 ماه، چگالي استخواني، ترکيب بدن و استروژن سرم آزمودني ها اندازه گيري شدند. سپس گروه مداخله برنامه تمريني را که شامل 30 دقيقه پياده روي با شدت 75%- 50% ضربان قلب، 3 جلسه در هفته و به مدت 2 ماه بود، انجام دادند. اطلاعات به دست آمده با آزمون آماري t مستقل و در سطح P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: نتايج اين پژوهش نشان داد که چگالي استخواني در دو ناحيه ران و ستون فقرات در دو گروه مداخله و شاهد بعد از 2 ماه تغيير معناداري نداشتند (P>0.05)، اما تمام اجزاي ترکيب بدن (P=0.001) و سطح استروژن سرم (P=0.035) نسبت به گروه شاهد به طور معناداري تغيير يافتند.
نتيجه گيري: به عنوان يک نتيجه احتمالي از تحقيقات حاضر مي توان چنين پيشنهاد کرد که پياده روي طولاني مدت و با شدت بيش تر سبب تاثير مثبت بر چگالي استخوان و عوامل موثر بر آن در دختران چاق مي شود ولي به هر حال اين نتيجه گيري به تحقيقات بيش تر نياز دارد.