مقاله اثر تاريخ كاشت و تراكم گياهي بر خصوصيات مورفولوژيك و درصد اسانس گياه دارويي زنيان(Trachyspermum ammi (Linn). Sprague) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 161 تا 172 منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ كاشت و تراكم گياهي بر خصوصيات مورفولوژيك و درصد اسانس گياه دارويي زنيان(Trachyspermum ammi (Linn). Sprague)
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياهان دارويي
مقاله عملکرد دانه
مقاله عملکرد انسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برومندرضازاده زينت
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني مقدم پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: راشدمحصل محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تاريخ كاشت و تراكم گياهي بر خصوصيات مورفولوژيك و درصد اسانس گياه دارويي زنيان، تحقيقي در سال زراعي 83-82 در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد با استفاده از آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 3 تكرار به اجرا درآمد. كشت در چهار تاريخ 16 اسفند،  8 فروردين،  29 فروردين و 19 ارديبهشت بصورت مستقيم صورت گرفت. تراكم گياهي داراي چهار سطح 10، 30، 50 و 70 بوته در متر مربع بود كه از طريق تنظيم فاصله روي رديف اعمال شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه ميزان سبز شدن بذورتحت تاثير تاريخ كاشت قرار گرفت به نحوي كه كشت دير هنگام زنيان در 19 ارديبهشت با عدم سبز شدن همراه بود. بالاترين ميزان ارتفاع كانوپي،  تعداد انشعاب ساقه اي،  تعداد چترك در چتر و عملكرد دانه در تاريخ كشت دوم و بيشترين تعداد انشعاب طوقه اي و وزن هزار دانه در تاريخ كشت اول بدست آمد. تراكم نيز بر عمده صفات تحت بررسي تاثير داشت. با افزايش تراكم ارتفاع كانوپي و ارتفاع ساقه اصلي افزايش يافت ولي قطر ساقه،  تعداد انشعابات طوقه اي،  ساقه اي،  اوليه و ثانويه،  تعداد چتر در بوته،  تعداد بذر در چترك،  وزن دانه در بوته،  وزن خشك و شاخص برداشت روند كاهشي از خود نشان دادند. تاثير تراكم بر تعداد چترك در چتر و وزن هزار دانه معني دار نبود ولي از نظر كمي با بالا رفتن تراكم ميانگين عددي اين صفات كاهش يافت. عملكرد دانه با افزايش تراكم از 10 به 50 بوته افزايش يافت ولي تراكم 70 بوته سبب كاهش ميزان عملكرد شد كه البته از لحاظ آماري معني دار نبود. تاثير تاريخ كاشت بر درصد اسانس بذر زنيان معني دار نبود ولي عملكرد اسانس تحت تاثير قرار گرفت و با تاخير در كاشت درصد اسانس روند كاهشي از خود نشان داد. با افزايش تراكم درصد و عملكرد اسانس افزايش يافت. به نظر مي رسد بهترين تاريخ كاشت و تراكم براي حصول عملكرد دانه در شرايط مشهد تايخ كشت 8 فروردين با تراكم 50 بوته در متر مربع باشد.