سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
عدنان کریمی – کرمانشاه، روانسر، بلوار معلم
حبیب اله روشنفکر – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی مسکرباشی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
به منظور ارزیابی واکنش گلرنگ به تاریخ کاشت در مراحل مختلف رشد، آزمایشی بر روی دو رقم گلرنگ در سال زراعی 88-89در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در قالب طرح کرت های خرد شده با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل، سه تاریخ کاشت مختلف D 55 آذر و 3 D 5 آذر ، 2 5 دی به عنوان فاکتور اصلی و دو رقم گلرنگ گلدشت 1V و پدیده 2V به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت اول نسبت به تاریخ کاشت های دیگر بیشترین عملکرد دانه و روغن را به میزان به ترتیب 2209/7,621/9 کیلو گرم در هکتار به ثبت رسید. تاخیر در کاشت باعث افزایش تجمع کلروفیل در برگ ها و بالا رفتن عددSPAD در گیاه شده است. نتیجه گرفته می شود که تاریخ کاشت اول 5 آذر بهترین زمان کاشت برای گلرنگ در منطقه می باشد و تاخیر کاشت باعث کاهش عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ می شود. به نظر می رسد که گلدشت رقم مناسب تری برای کشت در منطقه باشد