سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مرضیه عباسی مقدم – دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
امین عباسی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اردبیل، گروه کشاورزی، اردبی

چکیده:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپهای تریتیکاله، در سال 5831 آزمایشی در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای مورد مطالعه شامل سه، تاریخ کاشت 51 مهر، 51 آبان، 1 آذر و 4 ژنوتیپ ژوانیلو 25 ET-79-17 ، ET-82-15 و -8 ET-82 بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشانداد که صفات عملکرد دانه و اجزاء عملکرد، شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک همچنین ویژگیهای مورفولوژیکی تحت تاثیر یر تاریخ کاشت واقعشدند بر اساس نتایج بدست آمده در این آزمایش بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت دوم حاصل شد. کاشت زود به دلیل مواجه شدن زمان گل دهی بوته ها با دمای پایین باعث کاهش عملکرد شد. در کاشت دیر برخورد دوران گل دهی با درجه حرارت بالا باعث کاهش ت داد دانلاه و در نتیجه کاهشعملکرد گردید. کمترین عملکرد بیولوژیک در تاریخ کاشت اول به دلیل سرمازدگی گیاهان بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه مربوط به لاین ET-82-15 بود که دارای بیشترین تع داد دانه و بیشترین وزن هزار دانه نیز بود. همچنین بیشترین عملکرد بیولوژیک و بیشترین شاخص برداشت متع لق به این لاین بود. بیشترین ارتفاع بوته و طول سنبله در تاریخ کاشت دوم و بیشترین ت داد پنجه در تاریخ کاشت اول و دوم حاصل شد . بین ارقام از لحلاظ صفات مورفولوژیکی تفاوت م نی داری مشاهده نشد. بر اساس نتایج این آزمایش در مجموع تاریخ کاشت دوم و لاین ET-82-15 در منلقه بیرجند توصیه می شود.