مقاله اثر تجويز خوراكي لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر افزايش كارآمدي سيستم ايمني و افزايش طول عمر موش هاي مبتلا به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن 1388 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 753 تا 758 منتشر شده است.
نام: اثر تجويز خوراكي لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر افزايش كارآمدي سيستم ايمني و افزايش طول عمر موش هاي مبتلا به سرطان پستان
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس
مقاله سيستم ايمني
مقاله موش
مقاله سرطان پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان دلال محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسن زهير
جناب آقای / سرکار خانم: هولاكويي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: پيمانه عابدي محتسب ترانه
جناب آقای / سرکار خانم: امين هراتي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: آقااميري سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به خواص تنظيم كنندگي سيستم ايمني پروبيوتي ها و اثر تنظيمي آنها بر عملكردهاي سيستم ايمني هدف اين مطالعه بررسي اين خواص در موش هاي ابتلا به سرطان پستان است كه روزانه به صورت خوراكي لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس دريافت مي كنند.
روش بررسي: تعداد 30 سرموش ماده شش تا هشت هفته اي با وزن تقريبي 25-30 گرم در شرايط يكسان به طور تصادفي در دو گروه تقسيم شدند كه هر گروه شامل 15 عدد موش بود. يكي از گروه ها به عنوان كنترل در نظر گرفته شد. موش هاي گروه اول به مدت دو هفته قبل از توموري شدن روزانه به ميزان نيم ميلي ليتر سوسپانسيون لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس (2.7×108CFU/ml) را دريافت كردند و بعد از توموري شدن هم با وقفه هاي سه روزه به صورت دوره هاي هفت روزه لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس را دريافت نمودند. گروه دوم (كنترل) در طول مطالعه با حجم يكسان و شرايط مساوي بافر فسفات نمكي (PBS) دريافت كردند.
يافته ها: موش هاي دريافت كننده پروبيوتيك لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس داراي ميزان IFnγ بيشتري در كشت سلول هاي طحالي خود در مقايسه با موش هاي كنترل بوده (p<0.005) و همچنين ميزان ILA نيز كه به عنوان سايتوكايين ايمني هومورال و مربوط به سلول هاي Th2 مي باشد، در موش هاي گيرنده پروبيوتيك كمتر مي باشد (p=0.347). “بقا” در موش هاي گيرنده پروبيوتيك به طور معني داري در مقايسه با گروه كنترل افزايش داشت (p<0.001).
نتيجه گيري: مصرف روزانه لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس به عنوان يك عامل تنظيم كننده و محرك سيستم ايمني در كمك به درمان افراد مبتلا به سرطان كه دچار ضعف سيستم ايمني مي شوند مي تواند مفيد باشد.