مقاله اثر تزريق داخل ويتره قطره استريل چشمي كلرامفنيكل بر اندوتليوم قرنيه دهنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در بينا از صفحه 117 تا 120 منتشر شده است.
نام: اثر تزريق داخل ويتره قطره استريل چشمي كلرامفنيكل بر اندوتليوم قرنيه دهنده
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كنوي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فهيم پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: چمني طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: موحدپور آسيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي اثرات ناخواسته تزريق داخل ويتره قطره استريل چشمي كلرامفنيكل بر سلول هاي اندوتليوم قرنيه دهنده پس از خارج كردن مايع زجاجيه.
روش مطالعه: تعداد 100 دهنده در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند. در يك چشم هر دهنده پس از خارج نمودن مايع ويتره، قطره استريل چشمي كلرامنفيكل تزريق و چشم مقابل به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. پس از جدانمودن ديسك قرنيه – اسكلرا، اندوتليوم قرنيه با استليت لمپ و ميكروسكوپ كانفوكال مورد بررسي قرار گرفت و نتايج دو گروه بر اساس آزمون هاي آماري ويلكاكسون و t زوجي مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: به لحاظ آماري تفاوتي در چين هاي دسمه (P=0.785)، تراكم سلول هاي اندوتليوم (P=0.908)، ضريب وارياسيون (P=0.801) و درصد سلول هاي شش ضلعي (P=0.370) بين دو گروه وجود نداشت.
نتيجه گيري: تزريق داخل ويتره قطره استريل چشمي كلرامفنيكل در گلوب دهنده به دنبال تخليه مايع ويتره، اثر ناخواسته اي بر اندوتليوم قرنيه ندارد.