مقاله اثر تزريق درون بطن – مغزي عصاره الكلي سرشاخه هاي گلدار علف چاي (Hypericum perforatum) در بروز رفتار ناشي از احساس ترس در حضور پنتيلن تترازول (PTZ) در رت نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه 36 تا 44 منتشر شده است.
نام: اثر تزريق درون بطن – مغزي عصاره الكلي سرشاخه هاي گلدار علف چاي (Hypericum perforatum) در بروز رفتار ناشي از احساس ترس در حضور پنتيلن تترازول (PTZ) در رت نر بالغ
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره علف چاي
مقاله ترس
مقاله پنتيلن تترازول
مقاله رت
مقاله تزريق درون بطن – مغزي (i.c.v)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قيطاسي صبريه
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي غلامحسن
جناب آقای / سرکار خانم: كرامتي كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ترس يک پاسخ دفاعي فيزيولوژيک است که در برابر خطر حاد بروز مي کند. از دير باز اضطراب و ترس از جمله مباحث مهم روان شناختي بوده و براي کنترل آن راه حل ها و داروهاي مختلفي ارايه شده است. از آن جا که گياهان دارويي نقش مهمي در درمان بيماري ها دارند و در مقايسه با داروهاي شيميايي عوارض ملايم تري ايجاد مي کنند، در اين پژوهش تاثير گياه علف چاي بر رفتار ترس مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در تحقيق حاضر حيوانات تحت آزمايش به 5 گروه تقسيم گرديد. گروه سالين (1mlit) به عنوان گروه کنترل، دو گروه عصاره الکلي گياه علف چاي در دوزهاي (20mg/rat، 10) که درون بطن – مغزي(i. c. v)  تزريق گرديدند. چهارم گروهي که پنتيلن تترازول(PTZ)  را به صورت درون صفاقي (i. p) به ميزان (20mg/kg) دريافت کرده بود به عنوان گروه کنترل مثبت و گروهي که علاوه بر PTZ يک دوز 10mg/rat از عصاره را نيز دريافت کرده بود. دستگاه استريوتاکس براي جراحي و دستگاه Plus-maze براي ارزيابي رفتار ترس در جانوران استفاده گرديد.
يافته هاي پژوهش: مقــــــايسه دو گروه آزمايشي عصاره با گروه کنترل (سالين) نشان داد که دوز 10mg/rat و دوز20mg/rat با (P<0.0001) باعث افزايش معني دار در درصد ورود موش ها به بازوي باز(%OAE)  دستگاه پلاسميز گرديد. عصاره شاخص (%OAE) را نسبت به PTZ افزايش معني داري داده بود.
بحث و نتيجه گيري: نتايج حاصله بيانگر آن است که گياه علف چاي مي تواند با تاثير بر سيستم سروتونريک و گابائرزيک در کاهش رفتار ترس دخيل باشد. و ترس ناشي از PTZ را کاهش دهد.