مقاله اثر تزريق ليدوكائين داخل لوله تراشه بر ميزان بروز سرفه و اسپاسم حنجره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه 23 تا 26 منتشر شده است.
نام: اثر تزريق ليدوكائين داخل لوله تراشه بر ميزان بروز سرفه و اسپاسم حنجره
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليدوكائين
مقاله خروج لوله تراشه
مقاله سرفه
مقاله آب مرواريد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكل كامران
جناب آقای / سرکار خانم: غفاريان شيرازي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بروز سرفه حين انجام بيهوشي يا پس از خروج لوله تراشه، امري ناخواسته و محتمل است كه مي تواند در افراد تحت عمل آب مرواريد باعث صدمه به چشم و كوري شود. هدف اين مطالعه، تعيين اثر تزريق ليدوكائين داخل لوله تراشه، بر ميزان كاهش بروز سرفه و اسپاسم حنجره در زمان انتيوباسيون در مقايسه با روش معمول بود.
روش ها: اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور است كه روي ۶۶ بيمار بالاتر از 18 سال تحت عمل آب مرواريد طي 6 ماه در سال 1384 در بيمارستان امام سجاد (ع) ياسوج انجام شد. در گروه كنترل، 100 ميلي گرم (معادل 5 سي سي) داروي ليدوكائين 2% و در گروه شاهد حجم مساوي آب نمك درون لوله تراشه ريخته و عمل انجام شد. 5 تا 10 دقيقه قبل از پايان عمل، داروي بيهوشي قطع و پس از پايان عمل، بازگشت انجام شد و لوله تراشه خارج گرديد. در اين زمان تعداد و شدت سرفه هاي بيمار و لارينگواسپاسم در سه نوبت بررسي و ثبت و مقايسه شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS 11 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: تغييرات فشارخون سيستول و دياستول قبل از عمل، بعد از خارج كردن لوله تراشه در اتاق عمل و در ريكاوري در دو گروه شاهد و آزمون، اختلاف معني داري نداشت. تعداد سرفه بعد از در آوردن لوله تراشه در دو گروه اختلاف معني داري داشت و در گروه كنترل بروز سرفه بيشتر بود.
نتيجه گيري: تزريق ليدوكائين درون لوله تراشه، در بيماران تحت عمل پس از خارج كردن لوله باعث كاهش ميزان سرفه مي شود.