سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
حمیده جعفرنژاد –

چکیده:
حسابداران مسولیت حساس و دشواری در تفسیر مبادلات و ارائه آنها به شکل گزارش های مالی که قابل استفاده برای گروههای ذینففع جهت ارزیابی عملکرد شرکتها دارند.بنابراین انجام اعمال حرفه ای به حیثیت کل حرفه آسیب می رساند. تقلب حسابداری,در حال حاضر یک مساله جدی شده است.این مشکل احتمالا دولت را ترغیب میکند که حسابداران را با ظن و بد گمانی در نظر بگیرند.ما به عنوان حسابداران آینده احساس می کنیم که مهم است که تقلب حسابداری را حذف کرده و دوباره جایگاه خود را بدست بیاوریم و اعتماد عموم و دولت را جلب کنیم. هدف این پژوهش بررسی اثر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران بر کاهش تقلبات مالی با استفاده معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری این تحقیق حسابداران شاغل در واحد حسابداری شرکت های تولیدی استان مازندران در پاییز 1393 است .جهت گیری تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی و از نظر اجرایی توصیفی است.اطلاعات با استفاده از روش پرسشنامه ای جمع آوری گردید .برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارplsاستفاده شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد هرچه سطح اخلاق شرکتی و اخلاق فردی افزایش یابد،پیشگیری از تقلبات مالی افزایش می یابد