سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
علی اصغر متقی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
احمد محمدی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
لقمان خلیفه – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی اثر تعاملی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سود عملیاتی و اجزای آن با بازده سهام است. متغیر وابسته این تحقیق، بازده سهام است. متغیرهای مستقل آن، سود عملیاتی و اجزای آن شامل جریانهای نقد عملیاتی و اقلام تعهدی عملیاتی میباشد. از اندازه حسابرس برای سنجش کیفیت حسابرسی بعنوان متغیر تعدیلگر استفاده میشود. از اندازه شرکت و اهرم مالی نیز بعنوان متغیرهای کنترلی استفاده میشود. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که پس از در نظر گرفتن شرایطی تعداد 156 شرکت بعنوان نمونه آماری، برای دوره زمانی تحقیق 8 سال ( 1385 تا 1392 )، انتخاب شدهاند. برای آزمون فرضیه- های تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات تجمیع شده استفاده میشود. یافته اصلی تحقیق این است، اگرچه بینسود عملیاتی و اجزای آن با بازده سهام رابطه مثبت معنادار وجود دارد، ولی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سود عملیاتی و اجزای آن با بازده سهام تاثیر ندارد. نتایج این تحقیق با یافتههای تحقیق انجام شده توسط حبیب و همکاران ( 2014 ) یکسان است