سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مریم خدادادپور – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت
شهاب مداح حسینی – استادیاران گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان
اصغر رحیمی –
بنیامین ترابی –

چکیده:
ارزیابی میزان عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم در شرایط خشکی آخر فصل در قالب طرح کاملأ تصادفی که فاکتور اول کاهش قدرت منبع در سه سطح شاهد، حذف فتوسنتز برگ پرچم و حذف فتوسنتز برگ های زیرین برگ پرچم و فاکتور دوم تنش خشکی در دو سطح شاهد و قطع آبیاری پساز گرده افشانی بود نشان داد خشکی مقدار انتقال مجدد به دانه و عملکرد را کاهش داد. نتایج این تحقیق نقش مؤثر اجزای فتوسنتز کننده در ذخیره سازی و انتقال مجدد را آشکار می سازد و می توان نتایج حاصل از آن را در برنامه های به نژادی و به زراعی بکار برد