مقاله اثر تمرين هوازي بر غلظت گرلين و لپتين پلاسمايي زنان چاق و با وزن طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در المپيك از صفحه 87 تا 99 منتشر شده است.
نام: اثر تمرين هوازي بر غلظت گرلين و لپتين پلاسمايي زنان چاق و با وزن طبيعي
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعادل انرژي
مقاله تمرين هوازي
مقاله لپتين
مقاله گرلين آسيل دار
مقاله گرلين غيرآسيل دار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايران دوست خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نيا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: محبي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: حسن نيا صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرلين و لپتين دو هورموني هستند که در تنظيم تعادل انرژي نقش دارند. هدف اين مطالعه عبارت است از مقايسه اثر يك دوره تمرين هوازي بر غلظت ايزوفرم هاي گرلين پلاسما در زنان چاق و با وزن طبيعي. در اين تحقيق هر يك از گروه هاي چاق (n=18، 44.3±5.83 سال و BMI=30.5±1.6) و وزن طبيعي (n=18، 41.5±6.03 سال و BMI=24±1.3) به طور تصادفي به دو گروه تمرين و شاهد تقسيم شدند. گروه هاي تمرين فعاليت دويدن را به مدت 8 هفته و در هر هفته 4 جلسه با شدت %65-75 حداكثر ضربان قلب ذخيره انجام دادند. گرلين آسيل دار و غيرآسيل دار، لپتين (روش الايزا) و وزن بدن و ميزان آمادگي هوازي افراد (VO2max)، در وضعيت پايه و پس از 8 هفته تمرين اندازه گيري شدند. با استفاده از تحليل واريانس يک طرفه، نتايج نشان داد 8 هفته تمرين هوازي اثر معناداري بر تغييرات گرلين آسيل دار نداشته است. در گروه چاق تمرين كرده افزايش گرلين غيرآسيل دار پلاسمايي و كاهش وزن بدن در مقايسه با ساير گروه ها معنا دار بود (P≤0.001). همچنين، سطوح لپتين نيز در گروه چاق تمرين كرده نسبت به ساير گروه ها كاهش معناداري داشت (P≤0.02). بنابراين، به نظر مي رسد سطوح گرلين غير آسيل دار و لپتين پلاسمايي در شرايط كاهش وزن ناشي از فعاليت بدني هوازي به ترتيب افزايش و کاهش مي يابند.