مقاله اثر تناوب زراعي و مديريت بقاياي گندم بر عملکرد دانه ذرت سينگل كراس 704 و برخي خصوصيات خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 247 تا 260 منتشر شده است.
نام: اثر تناوب زراعي و مديريت بقاياي گندم بر عملکرد دانه ذرت سينگل كراس 704 و برخي خصوصيات خاک
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تناوب زراعي
مقاله بقاياي گندم
مقاله ذرت دانه اي
مقاله عملکرد دانه
مقاله خصوصيات خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي نژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: راوري سيدذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: آزادشهركي فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تناوب زراعي و مديريت بقاياي گندم بر عملکرد ذرت دانه اي رقم سينگل کراس 704 و برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک در نظام کشت دو گانه آزمايشي در محل مزرعه تحقيقاتي ارزوئيه وابسته به مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان کرمان در سال هاي 82-1379 انجام شد. در اين تحقيق بقاياي گندم با چهار سطح (1- حفظ بقايا، 2- سوزاندن و حفظ بقايا به صورت يک سال در ميان، 3- جمع آوري بقايا، 4- سوزاندن بقايا) به عنوان كرت هاي اصلي و تناوب به عنوان كرت هاي فرعي در سه سطح (1- گندم – پنبه، گندم – ذرت 2- گندم – ذرت، گندم – ذرت 3- گندم – سويا، گندم – ذرت) به صورت كرت هاي يك بار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار مورد ارزيابي قرار گرفت. بر اساس نتايج به دست آمده، اثر روش هاي مختلف استفاده از بقاياي گندم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه ذرت، درصد پروتئين دانه، ماده آلي خاک، وزن مخصوص ظاهري خاک و فسفر قابل جذب خاک غير معني دار ولي بر پتاسيم قابل جذب خاک معني دار بود. با اين وجود عملکرد دانه ذرت در تيمار حفظ بقاياي گندم 1150 کيلوگرم در هکتار نسبت به تيمار سوزاندن بقايا برتري داشت. تيمار حفظ بقاياي گندم با 0.65 درصد ماده آلي و تيمار سوزاندن بقايا با 0.59 درصد ماده آلي به ترتيب واجد بيشترين و کمترين ماده آلي در خاک بودند. از لحاظ پتاسيم قابل جذب خاک، تيمار سوزاندن بقايا با دارا بودن 204.95 ميلي گرم در کيلو گرم پتاسيم قابل جذب نسبت به تيمار حفظ بقاياي گندم (180.04 ميلي گرم در کيلو گرم ) و تيمار جمع آوري بقاياي گندم (178.48 ميلي گرم در کيلو گرم ) برتري داشت. تاثير عامل تناوب بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه غيرمعني دار ولي بر فسفر و پتاسيم قابل جذب خاک معني دار بود. پنبه در تناوب در مقايسه با کشت ممتد ذرت بعد از گندم از مقدار فسفر و پتاسيم بيشتري برخوردار بود. بر اساس نتايج به دست آمده و با توجه به فقر مواد آلي خاک و درجه حرارت بالاي محيط در کشت تابستانه منطقه ارزوييه توصيه مي شود. ضمن حفظ بقاياي گندم در خاک، تناوب پنبه و ذرت بعد از برداشت گندم انجام شود. همچنين پيشنهاد مي شود چنين آزمايشاتي براي يک دوره ده ساله مورد مطالعه قرار گيرد تا بتوان اثر عوامل مذکور را در خاک و گياه به طورکامل و دقيق تر مورد بررسي قرار داد.