سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
نجفعلی آرسته – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه یاسوج
شاهرخ جهانبین – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده:
به منظور بررسی توأم اثرات تنش رطوبتی و کاربرد عناصر پتاسیم و روی بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، میزان پرولین برگ دو رقم برنج چمپای محلی یاسوج و فیروزان آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملتصادفی با سه تکرار در سال زراعی 0931 در منطقهی پاتاوهی یاسوج اجرا گردید. در این آزمایش آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در 9 سطح غرقابی، آبیاری غرقابی تا اشباع کامل خاک 9 روز پس از محو شدن کامل آب از سطح زمین و آبیاری غرقابی تا اشباعکامل خاک 6 روز پس از محو شدن کامل آب از سطح زمین ، عامل فرعی رقم شامل ارقام فیروزان و چمپای محلی و محلولپاشیدر چهار سطح شامل محلولپاشی با آب خالص، محلول پاشی سولفات روی با غلظت 9 در هزار، محلولپاشی سولفات پتاسیم با غلظت 9 در هزار و محلول پاشی توأم سولفات روی و سولفات پتاسیم با غلظت 9 در هزار در دو مرحله اوایل ساقه رفتن و خوشه دهی بصورت فاکتوریل در کرت فرعی انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سطوح آبیاری از لحاظ عملکرد شلتوک، اجزایعملکرد شلتوک، میزان آهن اندامهای هوایی، میزان کلروفیل و پرولین برگ اختلاف معنیداری وجود داشت، بطوریکه تنش رطوبتی باعث کاهش عملکرد شلتوک، اجزای عملکرد شلتوک، میزان آهن اندامهای هوایی و میزان کلروفیل برگ و افزایش میزان پرولین برگ گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که رقم فیروزان در شرایط تنش رطوبتی و بدون تنش رطوبتی از لحاظ عملکردشلتوک و اجزای عملکرد شلتوک تعداد خوشهچه، تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه پر در خوشه و وزن صد دانه از رقم چمپای محلی برتر بود. همچنین نتایج نشان داد که محلولپاشی توأم سولفات روی و سولفات پتاسیم در شرایط تنش رطوبتی و بدون تنش باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد شلتوک در هر دو رقم گردید