سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
فرزاد کیان ارثی – دانشجویان کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
بهزاد آهنگرنارنج بن –
مهسا دربندی –
سامره نجفی –

چکیده:
بهمنظور ارزیابی برخی ازصفات اگرومورفولوژیک و صفت عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام مختلف جو تحت شرایط تنش خشکی درمرحله سنبلدهی ازمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال زراعی 90-89 انجام شد نتایج تجزیه واریانس دراین شرایط جدول 2 نشان داد که رقم های مورد مطالعه ازنظر کلیه صفات درسطح اماری 1 درصد دارای تفاوت معنی دار بودند که این بیانگر تنوع زیاد رقمهای مورد مطالعه ازنظر بیشتر صفات به ویژه صفت عملکرد اقتصادی می باشدمحاسبه همبستگی فنوتیپی بین صفت عملکرد اقتصادی با سایرصفات نشان دادکه این صفت با صفات ارتفاع بوته طول پدانکل شاخص برداشت و وزن هزاردانه همبستگی مثبت و معنیداری دارد p≤0/05 نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که تحت این شرایط مهمترین صفات تاثیرگذار برصفت عملکرد اقتصادی بترتیب شامل روزتاسنبله دهی ارتفاع بوته عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بودند تا 87/56 درصد تغیرات را توجیه کردند.