سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
سحر سینایی – کارشناس باغبانی
مهشید نیکوبین – کارشناس ارشد زراعت
عماد شاه منصوری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مریم حقیقی – هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
به منظور ارزیابی اثر شوری بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه وساقه چه رقم هویج بومی اصفهان زردک آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان در سال 7831 اجرا گردید. در این آزمایش اثر 3 تیمار شوری 0و9 ، 1، 5، 8 ،7 ، 77 و 71 دسی زیمنس بر متر آب زهکشی بر خصوصیات جوانه زنی رقم هویج بومی اصفهان در قالب طرح کاملا تصادیی در 4 تکرار مورد مقایسه قرار گریت. نتایج آنالیزآماری نشان داد که بین سطوح شوری مختلف از نظر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و طول ریشهچه اختلاف معنی دار درسطح آماری 7درصد وجود داشت. با ایزایش شوری درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه، کاهش یایت.