مقاله اثر تنش کمبود آب، سطوح نيتروژن و تراکم بوته بر شاخص هاي رشد ذرت هيبريد سينگل کراس 704 در شرايط خوزستان-رامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه 45 تا 66 منتشر شده است.
نام: اثر تنش کمبود آب، سطوح نيتروژن و تراکم بوته بر شاخص هاي رشد ذرت هيبريد سينگل کراس 704 در شرايط خوزستان-رامين
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله تنش کمبود آب
مقاله نيتروژن
مقاله تراکم بوته و شاخص هاي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لك شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مدحج عادل
جناب آقای / سرکار خانم: علوي فاضل مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: مجدم ماني
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات تنش کمبود آب، سطوح مختلف نيتروژن و تراکم بوته بر شاخص هاي رشد ذرت هيبريد سينگل کراس 704 پژوهشي در طي دو سال 1388 و 1387 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان واقع در شهر رامين اجرا گرديد. در هر سال، سه آزمايش هر يک به صورت کرت هاي يکبار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا گرديد. در هر آزمايش يک سطح تيمار آبياري اعمال گرديد. تيمار آبياري داراي سه سطح شامل آبياري مطلوب (I1)، تنش ملايم (I2) و تنش شديد خشکي (I3) به ترتيب آبياري بر اساس تخليه 50، 60 و 70 درصد ظرفيت زراعي) بود. تا مرحله چهار تا پنج برگي (مرحله استقرار گياهچه) آبياري بر اساس تخليه رطوبتي معادل 30 درصد ظرفيت زراعي در همه کرت ها انجام و از اين مرحله به بعد تيمارهاي آبياري اعمال گرديد. در هر آزمايش نيتروژن به عنوان تيمار اصلي داراي سه سطح 140، 180 و 220 کيلو گرم نيتروژن خالص در هکتار و تراکم بوته نيز به عنوان تيمار فرعي داراي سه سطح 6، 7.5و 9 بوته در متر مربع بودند. نتايج نشان داد که با افزايش شدت تنش خشکي شاخص سطح برگ کل و شاخص سطح برگ بلال بطور معني دار کاهش يافت. افزايش مصرف نيتروژن موجب افزايش شاخص سطح برگ شد. با افزايش کمبود آب در خاک از تاثير مثبت کاربرد نيتروژن بر افزايش شاخص سطح برگ کاسته شد. افزايش تراکم به ويژه در شرايط آبياري مطلوب، شاخص سطح برگ را به طور معني داري افزايش داد، بطوريکه بيشترين شاخص سطح برگ به ميزان 5.4 به تراکم 9 بوته در متر مربع در شرايط آبياري مطلوب تعلق داشت. افزايش شدت تنش خشکي و تراکم بوته در واحد سطح باعث کاهش معني دار محتواي نسبي آب برگ بلال شد. بيشترين و کمترين سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبي و سرعت جذب خالص به ترتيب به تيمار آبياري مطلوب و تنش شديد خشکي اختصاص داشت. حداکثر سرعت رشد محصول در شرايط آبياري مطلوب و تنش خشکي شديد به ترتيب 37 و 20 گرم در متر مربع در روز بود. با افزايش تراکم، سرعت رشد محصول افزايش يافت ولي از سرعت جذب خالص کاسته شد.