سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سمیه میرزاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مهرداد یارنیا – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلا
فرخ رحیم زاده خویی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:
این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تنش کم آبی به عنوان عامل اصلی شامل هفت سطح تنش کم آبی و عدم تنش شاهد و سه رقم نخود به عنوان عامل فرعی بودند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده ها، رقم آرمان در بین ارقام مورد بررسی بیشترین تعداد برگ در بوته، و ارقام آزاد و ILC482دارای بیشترین تعداد ساقه اصلی هستند، در صفات تعداد ساقه اصلی، تعداد شاخه درجه یک، قطع آبیاری در مرحله رویشی کاهش معنی داری را باعث گردید. در صفات وزن خشک ساقه، تعداد برگ در بوته، قطع آبیاری در مراحل رویشی، زایشی و پر شدن دانه با بیشترین کاهش در صورت قطع آبیاری در مرحله رویشی، منجر به کاهش معنی دار صفات گردید. در این بررسی کمترین میزان عملکرد دانه با 1/33گرم در بوته با 68 درصد نسبت به شاهد مربوط به قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی بود.