سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
علی اکبر گل افشانی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف تهران
حسین ابراهیمیان – دکترای سازه، دانشگاه صنعتی شریف تهران
سحر شکوهی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:
در این مقاله یک طیف شرطی دقیق و دو طیف شرطی تقریبی به عنوان طیف هدف به منظور انتخاب رکورد زلزله در مقایسه با طیف خطر یکنواخت محاسبه شده است. منطقه در نظر گرفته شده، یک منطقه دور از ساحل واقعی در ناحیه گازی پارس جنوبی واقع در منطقه خلیج فارس است. منطقه مورد نظر در این مطالعه موردی، تحت اثر دو منبع لرزه ای صفحه ای بزرگ می باشد که نتایج تجزیه خطر لرزه ای آنها، سناریوهای زلزله قابل مقایسه زیادی را نشان می دهد. علاوه بر این، از یک الگوریتم انتخاب زکورد زلزله موثر، برای انتخاب مجموعه ای از رکوردهای زلزله، بطوریکه طیف پاسخ آنها متناسب با میانگین و واریانس طیف هدف باشد، استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که یکی از دیدگاه های تقریبی مطرح شده برای توزیع شرطی تشابه خوبی با نتایج بدست آمده از حل دقیق دارد، و انتخاب مجموعه رکوردهای زلزله کاملا هماهنگ با طیف هدف صورت گرفته است.