مقاله اثر تيبولون بر عملکرد جنسي زنان يائسه سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه 21 تا 28 منتشر شده است.
نام: اثر تيبولون بر عملکرد جنسي زنان يائسه سالم
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيبولون
مقاله عملکرد جنسي
مقاله زنان يائسه
مقاله SHBG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقسمي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عملکرد جنسي يکي از جنبه هاي مهم کيفيت زندگي است که بر سلامت جسمي، رواني و ذهني افراد تاثيرگذار است. اين مطالعه به منظور تعيين اثر تيبولون بر عملکرد جنسي زنان يائسه سالم انجام شد.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني 96 زن يائسه سالم 60-45 ساله مراجعه کننده به مراکز درماني منتخب که کنتراانديکاسيون قطعي هورمون درماني نداشتند؛ طي دي ماه 1385 تا فروردين ماه 1387 وارد مطالعه شدند. بيماران به طور تصادفي به دو گروه درمان با تيبولون (52 نفر) و پلاسبو (44 نفر) تقسيم شدند. گروه تيبولون روزانه 5/2 ميلي گرم تيبولون + کلسيم ـ د (500 ميلي گرم + 200 واحد) و گروه پلاسبو منحصرا کلسيم ـ د (500 ميلي گرم + 200 واحد روزانه) دريافت کردند. بيماران به مدت شش ماه پيگيري شدند. عملکرد جنسي با استفاده از ايندکس بررسي عملکرد جنسي زنان (FSFI) ارزيابي و به منظور تعيين سطح هورمون ها نمونه خون در شروع و پايان درمان گرفته شد. در پايان درمان عوارض جانبي و رضايت از مصرف تعيين و داده ها با استفاده از نرم افزار آماريSPSS-15  و آزمون هاي آماري تي، کاي اسکوئر و من ويتني تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: 41 زن در گروه تيبولون و 40 زن در گروه پلاسبو مطالعه را به پايان رساندند. تيبولون در مقايسه با شروع درمان و پلاسبو باعث بهبود معني دار همه  جنبه هاي عملکرد جنسي شد. در گروه تيبولون سطح سرمي هورمون تستوسترون، ايندکس هاي تستوسترون و استراديول آزاد افزايش و سطح سرمي پروتئين انتقال دهنده هورمون هاي جنسي
57 (SHBG) درصد کاهش يافت (P<0.05). تيبولون با برخي عوارض جانبي مانند سردرد، افزايش وزن، خونريزي و لکه بيني همراه بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که تيبولون با ايجاد تغييرات مطلوب در سطح هورمون هاي جنسي و SHBG حيطه هاي عملکرد جنسي زنان يائسه را به طور معني داري بهبود مي بخشد.