سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سیده مائده نژادی کاوردی – گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات ( اردبیل)
سیدمهدی رضوی –
آزاد خلیلی موسوی –

چکیده:
گیاه گلپرایرانیHeracleumpersicum از گیاهان بارز و شناخته شده دارویی در کشور ما می باشد که به لحاظ داشتن ترکیبات موثر از نوع کومارین ها ، اثرات بیولوژیک و دارویی فراوان دارد وهمانند بقیه گونه های خودرو تیره چتریان بذر این گونه نیز دارای رکود عمیق بوده و جوانه زنی نیازمند به فعالیت های خاص جهت شکستن خواب است. در این آزمایش بذرهای گلپر ایرانی از منطقه هیر جمع آوری می شود سپس در زیرنور خورشید خشک شده و در تمام مدت آزمایش در یخچال دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری می شود. وزن 1000 دانه محاسبه شده و در تمام آزمایشات 10 بذر در 4 تکرار به طور تصادفی انتخاب می شود. ابتدا دانه ها را در هیپوکلریت سدیم % 1 به مدت 5 دقیقه قرار داده تا استریل شودسپس با آب استریل شستشو داده و بر روی کاغذ صافی واتمن شماره 2 قرار می دهیم کاغذ صافی را با 5 میلی لیتر آب مقطر مرطوب می کنیم برای بررسی تأثیرتناوب دمایی به طور شبانه روزی بذرها در دمای 15/4درجه سانتی گراد به مدت 4 و 8 و 12 و 16 هفته در انکوباتور قرار داده شد. بذرهای جوانه زده را هر 24 ساعت یکبار در طی 3 هفته بررسی می نماییم. معیار جوانه زنی با خروج نوک ریشه از پوسته بذر تعیین می گردد.درصد جوانه زنی محاسبه شده و تجزیه واریانسی انجام خواهد شد. نتایج حاکی ازآن بود که تیمار تناوب دمایی می تواند موجب شکست % 2% و در هفته شانزدهم 5 / خواب بذر و رشد جنین ودر نهایت جوانه زنی بذور شود. درصد جوانه زنی در تیمار تناوب دمایی در هفته دوازدهم 5 مشاهده شد.