مقاله اثر حذف برگ بر عملکرد و انتقال مجدد مواد در شرايط مختلف رطوبتي و نيتروژن خاک در گندم نان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 31 تا 40 منتشر شده است.
نام: اثر حذف برگ بر عملکرد و انتقال مجدد مواد در شرايط مختلف رطوبتي و نيتروژن خاک در گندم نان
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگزدايي
مقاله پروتئين دانه
مقاله تنش خشکي
مقاله کود نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جان محمدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پوستيني كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به منظور بررسي واکنش گندم نان به تعديل منبع در شرايط متغيير رطوبتي و نيتروژن خاک انجام گرفت. بدين منظور دو آزمايش مزرعه اي جداگانه تنش و عدم تنش رطوبتي به صورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با 3 تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران، کرج، و در فصل زراعي 84-83 اجرا شد. تنش خشکي از مرحله غلاف رفتن شروع و تا پايان رشد ادامه داشت. برگزدايي در دو مرحله غلاف رفتن و گرده افشاني و به دو صورت حذف تمام برگها و حذف تمام برگها بجز برگ پرچم صورت گرفت. تيمار کود نيتروژن عبارت بود از عدم مصرف کود نيتروژن دار و مصرف 250 کيلو گرم در هکتار کود اوره در مرحله ساقه دهي. نتايج حاصل از تجزيه واريانس جداگانه آزمايش ها نشان داد که اثر متقابل برگزدايي و کود نيتروژن دار براي هيچ يک از صفات در هيچ يک از آزمايش ها معني دار نبود. اجراي تيمارهاي برگزدايي در هر دو رژيم رطوبتي تاثيري بر عملکرد و وزن هزار دانه نداشتند. گياهان برگزدايي شده در مقايسه با شاهد کارايي انتقال مجدد بالاتري را نشان دادند. برگزدايي در شرايط تنش خشکي موجب کاهش درصد پروتئين دانه گرديد. مصرف کود نيتروژن ميزان انتقال مجدد مواد از ساقه به دانه و درصد پروتئين دانه را در شرايط تنش خشکي افزايش داد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس مرکب آزمايش ها نشان داد که برگزدايي بر عملکرد اثر معني دار دارد، حذف تمام برگها در مرحله غلاف برگ در مقايسه با ساير سطوح برگزدايي عملکرد کمتري را بهمراه داشت. اثر متقابل محيط (رژيم رطوبتي) با برگزدايي براي وزن هزار دانه، درصد پروتئين و انتقال مجدد معني دار بود. بيشترين درصد پروتئين دانه در آزمايش تنش خشکي و در گياهان بدون برگزدايي مشاهده شد. بالاترين ميزان انتقال مجدد به تيمارهاي برگزدايي کامل در شرايط تنش خشکي اختصاص داشت. اثرات متقابل رژيم رطوبتي و نيتروژن براي درصد پروتئين دانه و ميزان انتقال مجدد معني دار بود. مصرف کود نيتروژن در شرايط تنش خشکي درصد پروتئين دانه را بطور معني داري افزايش داد.