سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، ملاثانی، خوزستان
محمدامین آسودار – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
مهدی سعادت فرد – مربی گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
خلیل عالمی سعید – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی

چکیده:

یکی از مشکلات کاهش تولیدات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک پایین بودن میزان مواد آلی خاک است. عدم مدیریت صحیح در استفاده از ماشین (استفاده بی رویه و ترافیک سنگین ماشین آلات و ادوات)، سوزاندن بقایای گیاهی، بارندگی های شدید، عدم تناوب مناسب زراعی، استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و عوامل دیگر باعث شده تا خا کهای اراضی این مناطق در معرض فرسایش شدید آبی و بادی قرار گرفته و هر ساله حجم زیادی از خاک در اثر بارندگی های شدید و آبیاری های بی رویه از مزرعه خارج و وارد رودخانه ها گردد. کاربرد فن آوری های مطلوبی همانند سیستم های خاک ورزی حفاظتی به عنوان یکی از روش های کاربردی در کشاورزی پایدار، می تواند سبب کند کردن روند تخریب زمین ها و افزایش پایداری در کشاورزی باشد. باتوجه به اهمیت بقایای گیاهی و حفظ آن بر سطح خاک استفاده از خاک ورزی حفاظتی توأم با کاشت پس از برداشت ذرت می تواند در افزایش عملکرد گندم تأثیرگذار باشد. بنابراین به منظور انتخاب رو شهای مناسب خاک ورزی حفاظتی آزمایشی با ۲ روش
خاک ورزی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. روش اول شامل استفاده از یکبار ساقه خردکن، دوبار ساقه خردکن و دیسک و روش دوم شامل استفاده از کولتیواتور سنگین و دیسک بود. پارامترهای مورد بررسی در این طرح وزن مخصوص ظاهری خاک، شاخص مخروطی، میزان رطوبت خاک، میانگین وزنی قطر کلوخه ها بودند. نتایج نشان داد که بیشترین میانگین رطوبت وزنی خاک (۱۹/۸۸%) در تیمار دوبار ساقه خردکن + کولتیواتور سنگین بوده است. وزن مخصوص ظاهری خاک در تیمارهای مختلف از نظر آماری اختلاف معنی داری نشان نداد. تیمار دوبار ساقه خردکن + دیسک بیشترین میزان (۲/۰۶۵) میانگین وزنی قطر کلوخه ها را به خود اختصاص داد. دوبار ساقه خردکن بیشترین (۱/۲۲۹Mpa) شاخص مخروطی خاک را در مقایسه با دیسک و یکبار ساقه خردکن به ترتیب با۱/۰۹ و ۱/۰۶ مگاپاسکال داشت.