سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ندا نریمانی – دانش اموخته کارشناسی ارشدرشته مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سالمه ابراهیمی – دانش اموخته کارشناسی ارشدرشته مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
اسماعیل اسدی – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز

چکیده:
بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی اثر خشکسالی بر کیفیت آبهای زیر زمینی دشت بستان آباد واقع در استان آذربایجان شرقی در دوره آماری 01 سال 0930 0930 با استفاده از داده های تراز آب در – پیزومتر ها و شاخص خشکسالی هواشناسی (SPI) است. در این پژوهش با استفاده از این شاخص سال های خشکسالی و تر سالی محاسبه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، خشکسالی ها بدان دلیل که در مقدار آب ورودی دخالت دارند، مقادیر یون های مختلف موجود در آب زیر زمینی را تغییر می دهند. با استفاده از نرم افزار Rock ware Aq.Qa داده های کیفیت آب را برای دوره های خشکسالی و ترسالی تحلیل کرده و مشاهده می کنیم در تمامی ایستگاه های موجود، در سال خشک مقدار املاح موجود در آب بیشتر از مقدار املاح موجود در سال مرطوب است.