مقاله اثر خوراکي روغن پسته وحشي بر سطح سرمي هورمون هاي تيروئيدي، چربي ها و لپتين در موش صحرايي نر مبتلا به پرکاري تجربي تيروئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه 8 تا 15 منتشر شده است.
نام: اثر خوراکي روغن پسته وحشي بر سطح سرمي هورمون هاي تيروئيدي، چربي ها و لپتين در موش صحرايي نر مبتلا به پرکاري تجربي تيروئيد
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن پسته وحشي (بنه)
مقاله لپتين
مقاله پرکاري تيروئيد
مقاله هورمون هاي تيروئيدي
مقاله چربي هاي سرم
مقاله موش صحرايي نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صائب مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نظيفي حبيب آبادي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: قيصري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صائب سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: جلايي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مصرف چربي هاي غيراشباع مانند روغن پسته وحشي سبب کاهش سطح سرمي لپتين مي شود. با توجه به نقش محوري هورمون لپتين و هورمون هاي تيروئيدي در متابوليسم، اين مطالعه به منظور تعيين اثر خوراکي روغن پسته وحشي بر ميزان لپتين سرم و ارتباط آن با هورمون هاي تيروئيدي در موش صحرايي نر مبتلا به پرکاري تجربي تيروئيد انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه تجربي روي 30 سر موش صحرايي نر بالغ سفيد نژاد Sprague Dawely با ميانگين وزن 220 گرم انجام شد. براي ايجاد پرکاري تجربي تيروئيد از لوتيروکسين با غلظت 12 ميلي گرم در ليتر در آب خوراکي به مدت يک ماه استفاده گرديد.
حيوانات به طور تصادفي به 5 گروه 6 تايي تقسيم شدند. گروه اول به عنوان کنترل 1 طبيعي در طول دوره مطالعه فقط رژيم غذايي معمولي و آب معمولي و گروه دوم به عنوان کنترل 2 رژيم غذايي معمولي به اضافه لوتيروکسين دريافت نمودند. گروه هاي 3، 4 و 5 به ترتيب ميزان 5 درصد، 10درصد و 20درصد روغن پسته وحشي در جيره غذايي همراه با لوتيروکسين در آب را دريافت نمودند. طول دوره مطالعه يک ماه بود. هر ده روز يک بار از حيوانات خونگيري به عمل آمد. سطح سرمي هورمون هاي T4، T3، fT4 و fT3 و لپتين با روش RIA و اليزا و سطح سرمي ليپيدها به روش آنزيمي اندازه گيري شد.
يافته ها: هورمون هاي تيروئيدي، چربي ها و لپتين سرم موش هاي صحرايي گروه کنترل در هيچ يک از روزهاي آزمايش اختلاف آماري معني داري را نشان نداد. غلظت هاي سرمي fT3, fT4, T3, T4 در گروه دوم، T4، fT4، fT3 در گروه سوم، T4 در گروه چهارم در طول دوره آزمايش و T4 در گروه پنجم در برخي روزها افزايش معني دار نشان داد (P<0.05). غلظت لپتين سرم به طور معني داري در طول دوره آزمايش در گروه هاي سوم تا پنجم کاهش يافت (P<0.05) و چربي هاي سرم تفاوت هاي آماري معني داري را در روزهاي مختلف آزمايش در گروه هاي دوم تا پنجم نشان نداد؛ ولي نسبت HDLc/LDLc افزايش يافت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که ميزان هورمون T3، T4، fT3 و fT4 در روز 30 مطالعه در گروه هاي دريافت کننده عصاره پسته وحشي و لووتيروکسين در مقايسه با گروه دريافت کننده لووتيروکسين به تنهايي، کاهش داشت. همچنين مصرف خوراکي روغن پسته وحشي سبب افزايش نسبت HDLc/LDLc در گروه هاي آزمايشي شد.