مقاله اثر داروي آنتي کولينرژيک دي سيکلومين هيدروکلرايد بر نوسان ضربان قلب و آزمون چمباتمه در داوطلبين سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه 10 تا 17 منتشر شده است.
نام: اثر داروي آنتي کولينرژيک دي سيکلومين هيدروکلرايد بر نوسان ضربان قلب و آزمون چمباتمه در داوطلبين سالم
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون چمباتمه
مقاله نوسان ضربان قلب
مقاله سيستم خودمختار قلبي – عروقي
مقاله دي سيکلومين هيدروکلرايد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: فروتن سيدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در حال حاضر، آزمون چمباتمه و نوسان ضربان قلب، براي ارزيابي سيستم عصبي خود مختار قلبي – عروقي به کار مي روند. هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي اثر داروي دي سيکلومين هيدروکلرايد (آنتاگونيست انتخابي گيرندهM1 ) تزريقي بر عملکرد سيستم عصبي خودمختار با توجه به شاخص هاي نوسان ضربان قلب و آزمون چمباتمه بود.
مواد و روش ها: پانزده داوطلب مذکر سالم در محدوده سني 24-19 سال در اين مطالعه يک سوکور شرکت کردند. هر فرد دو بار با فاصله يک هفته مراجعه مي کرد. در هر جلسه دارو (دي سيکلومين هيدروکلرايد) با دوز 20 ميلي گرم يا پلاسبو به داخل عضله تزريق و در دقايق 30 تا 40 بعد از تزريق، آزمون تنفس عادي کنترل نشده و آزمون چمباتمه انجام شد. سپس پارامترهايي که فعاليت واگ و سمپاتيک قلبي را نشان مي دهند در اين آزمون ها محاسبه و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: به جز يک مورد خشکي دهان، استعمال تک دوز دارو هيچ اثر ناخواسته اي روي آزمودني ها نداشت. دي سيکلومين هيدروکلرايد سبب افزايش شاخص هاي نوسان ضربان قلب در آزمون تنفس عادي کنترل نشده، افزايش نسبت واگي و کاهش نسبت سمپاتيکي در آزمون چمباتمه شد.
استنتاج: اگرچه دي سيکلومين هيدروکلرايد، دارويي آنتي کولينرژيک است اما در استفاده عضلاني با دوز 20 ميلي گرم، باتوجه به پارامترهاي نوسان ضربان قلب و آزمون چمباتمه، اثر کولينرژيکي اعمال مي کند.