سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
راضیه قلی پور – گروه گی اه پزشکی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، رفسنجان
مهدی ضیاءالدینی – گروه گی اه پزشکی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، رفسنجان
سیدحبیب الله نوربخش – بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارم
محمدامین جلالی – گروه گی اه پزشکی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، رفسنجان

چکیده:
شته ی Rhopalosiphum padi (L.) ، گونه ای چندخوار با انتشار کم و بیش جهانی است. این شته یکی از آفات مهم گندم بوده و عامل اصلی انتقال ویروس کوتولگی زرد جو در مزارع غلات می باشد. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی اثر دما بر ویژگی های زیستیاین شته روی گندم انجام شد. با توجه به عواملی مثل جمعیت بالا، ارزش اقتصادی محصول، اعمال روش های مدیریتی و کنترلتلفیقی در زمان مناسب )مرحله ی رشدی آفت( و با دیگر روش ها و اهمیت انتقال بیماری ویروس کوتولگی زرد جو در این آفتضروری است نسبت به بررسی زیست شناسی و ارتباط جمعیت این شته با تغییرات دما اقدام نمود