مقاله اثر دي اکسيد کربن پايدار شده بر کاهش آلودگي باکتريايي سيستم آب دستگاه هاي دندانپزشکي (Dental Unit) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه 90 تا 95 منتشر شده است.
نام: اثر دي اکسيد کربن پايدار شده بر کاهش آلودگي باکتريايي سيستم آب دستگاه هاي دندانپزشکي (Dental Unit)
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي باکتريايي
مقاله خطوط آب دستگاه
مقاله دي اکسيدکلرين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كتابي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع جهرمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: خطوط و لوله هاي آب دستگاه هاي دندانپزشکي مکاني براي تشکيل بيوفيلم هاي ميکروبي است. اين بيوفيلم ها ممکن است به جايي براي رشد و تکثير ريزجانداران بيماري زا درآيند.
هدف: هدف از اين بررسي، تعيين ميزان کمي آلودگي باکتريايي در خطوط آب دستگاه هاي دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان و اثر دي اکسيدکلرين پايدار شده برکاهش آن بود.
مواد و روش: در اين بررسي، 60 نمونه آب از خروجي هاي توربين، افشانه آب و هوا، کويترون و دستشويي هاي بخش هاي گوناگون دانشکده گردآوري شدند. نمونه ها پس از کشت در محيط آگار انکوبه گرديدند. پس از پنج روز شمار کلني هاي باکتريايي به روش HPC شمارش شد. در مرحله بعد در مخزن کوچک طراحي شده در مسير آب دستگاه هاي دندانپزشکي، دي اکسيد کلرين پايدار شده (ماده ضد باکتريايي) افزوده و دوباره از خروجي افشانه آب و هوا، توربين ها و کويترون نمونه برداري شد. سپس، پس از پنج روز کلوني باکتريايي نمونه ها دوباره شمارش گرديد. از آزمون هاي من- ويتني و کروسکال- واليس براي واکاوي آماري داده ها استفاده شد.
يافته ها: ميزان کلوني هاي باکتريايي از همه خروجي هاي آب شامل افشانه آب و هوا، توربين ها، کويترون و دستشويي ها بيشتر از اندازه مجاز (واحد تشکيل کولوني (200=(CFU) بود. بيشترين مقدار کلوني باکتريايي از خروجي کويترون و کمترين آن از نمونه هاي گرفته شده از دستشويي ها بود، اما اين اختلاف از لحاظ آماري معنادار نبود. پس از استفاده از دي اکسيد کلرين پايدار شده، شمار کلوني هاي باکتريايي به گونه چشمگير کاهش يافت (p<0.05).
نتيجه گيري: ميزان آلودگي باکتريايي خطوط آب دستگاه هاي دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان بيشتر از اندازه مجاز است. اين باکتري ها بيشتر از گونه فرصت طلب هستند. افزودن يک ماده ضد باکتريايي در مسير آب دستگاه قطعا به گونه اي موثر باعث کاهش ميزان آلودگي باکتريايي تا اندازه مجاز مي شود.