سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا پورامیر – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

دراین تحقیق میدان جریان ذرات جامد درنازل مافوق صوت مورد بررسی قرارگرفته است تعیین اثر پارامترهای مختلفی نظیر اندازه ذرات دبی ذرات جنس ذرات، خواص گاز پروفیل نازل، فشار ودمای محفظه احتراق برچگونگی حرکتذرات جامد موردنظر بوده است برای انجام این کار از روش حل عددی با استفاده از نرم افزار عددی فلوئنت بهره گرفته شده است نتایج کاربصورت نمودارهایی که میزان شعاع تاثیر ذرات بیشینه شعاعتاثیر مقدار بیشینه تجمع ذرات توزیع دما و سرعت ذرات و پارامترهای عملکردی ناز ل را نشان میدهند آورده شده است برای اعتبار دهی کار نیز از دو مرجع مختلف استفاده شده و با مقایسه نتایج صحت کار سنجیده شده است که دارای تطابق بسیار خوبی می باشد.