سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اسحق بیگی – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این تحقیق اثر تنش ضربه، فشار و ارتعاش در چهار رقم مارفونا، آگریا، کوزیما و مارادونا سیب زمینی به تشکیل لکه سیاه 2 و بروزکوفتگی 3 غده ها مورد بررسی قرار گرفت. پس از پنج ماه نگهداری غده ها در انبار سرد، بروز لکه سیاه فقط در تیمار فشار با دستگاه تک محوری 4 مشاهده گردید، که مابین ارقام مورد نظر اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت. با این وجود بیشترین صدمات داخلی در رقم کوزیما و حداقل صدمات در رقم آگریا در آزمون فشار تک محوری مشاهده گردید