مقاله اثر رمي فنتانيل بر فشار داخل چشمي در عمل جراحي کاتاراکت تحت بيهوشي عمومي با ايزوفلوران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي 1388 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه 16 تا 21 منتشر شده است.
نام: اثر رمي فنتانيل بر فشار داخل چشمي در عمل جراحي کاتاراکت تحت بيهوشي عمومي با ايزوفلوران
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رمي فنتانيل
مقاله ايزوفلوران
مقاله فشار داخل چشمي
مقاله کاتاراکت
مقاله دارونما
مقاله هموديناميک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: فرنوش نازلي
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري آيدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از مهمترين اهداف بيهوشي در جراحي چشم کنترل مناسب فشار داخل چشم مي باشد. و افزايش اين فشار مي تواند سبب بروز عوارض خطرناک، حتي از دست دادن بينايي نيز گردد. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير افزودن رمي فنتانيل به بيهوشي ايزوفلوران بر روي فشار داخل چشمي و پاسخهاي هموديناميک ناشي از انتوباسيون تراشه در طي عمل جراحي کاتاراکت انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي 40 بيمار کانديدا عمل جراحي کاتاراکت انجام شد. بيماران بصورت تصادفي در دو گروه 20 نفري ايزوفلوران + رمي فنتانيل و ايزوفلوران + پلاسبو قرار گرفتند. القا بيهوشي هر دو گروه با 5 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن و آتروکوريوم 0.5 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن انجام شد. در گروه رمي فنتانيل بيماران ابتدا يک دوز منفرد 1 ميکروگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن رمي فنتانيل دريافت کرده و سپس با دوز 0.1 ميکروگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن در دقيقه انفوزيون مداوم داده شد و در گروه پلاسبو به جاي رمي فنتانيل، نرمال سالين 100 سي سي انفوزيون شد. فشار داخل چشمي و فشار متوسط شرياني در 8 زمان مختلف (زمان 0، بعد از تجويز پره مديکاسيون، بعد از القا بيهوشي، بلافاصله بعد از انتوباسيون، 3 و 6 دقيقه بعد از انتوباسيون، در خاتمه عمل و 5 دقيقه بعد از قطع رمي فنتانيل) توسط جراح که از مطالعه اطلاعي نداشت اندازه گيري و ثبت شد.
يافته ها: فشار داخل چشم اوليه در گروه رمي فنتانيل 12.7±3.1 و در گروه پلاسبو 13.7±3.4 بود. با تجويز پره مديکاسيون و القا بيهوشي در هر دو گروه فشار داخل چشم بطور قابل ملاحظه اي کاهش پيدا کرد. در هر دو گروه متوسط فشار داخل چشم پس از انتوباسيون مجددا افزايش يافت. و به ترتيب به 12.1±2.8 در گروه رمي فنتانيل و 14.2±3.2 در گروه پلاسبو رسيد، که اين اختلاف معني دار نبود. متوسط فشار شرياني در دو گروه تنها در اندازه گيري سوم بعد از القا بيهوشي در گروه رمي فنتانيل 74.6±3.2 در گروه پلاسبو 88.2±14.1 بود (p=0.005).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که افزودن رمي فنتانيل به ايزوفلوران در بيهوشي مي تواند از افزايش فشار داخل چشم ناشي از لوله گذاري تراشه جلوگيري نمايد.