مقاله اثر رمي فنتانيل روي فشارخون و ضربان قلب مادران و آپگار نوزادان طي بيهوشي عمومي در سزارين انتخابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي 1388 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه 27 تا 31 منتشر شده است.
نام: اثر رمي فنتانيل روي فشارخون و ضربان قلب مادران و آپگار نوزادان طي بيهوشي عمومي در سزارين انتخابي
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحي سزارين
مقاله رمي فنتانيل
مقاله ضربان قلب
مقاله نمره آپگار
مقاله فشارخون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن نسب بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: بني ‌هاشم ناديا
جناب آقای / سرکار خانم: مطلوب مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: توليت ابوالحسني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: بيژني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از اهداف مهم بيهوشي عمومي بي دردي و کاهش تغييرات هموديناميک حين لارنگوسکوپي و لوله گذاري تراشه است که اين هدف معمولا با تجويز مخدرها حاصل مي شود. از آنجاييکه مخدرها باعث تضعيف تنفسي نوزاد مي شوند معمولا در اينداکشن جراحي سزارين حذف مي شوند. اما در بيماريهاي قلبي مادر، افزايش ضربان قلب و فشارخون خطرناک است و استفاده از يک مخدر لازم مي باشد. از مخدرهاي در دسترس، رمي فنتانيل عوارض کمتري براي نوزاد دارد. هدف از اين مطالعه بررسي انفوزيون رمي فنتانيل بر روي تغييرات هموديناميک مادر و آپگار نوزادان در عمل جراحي سزارين مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه کارآزمايي باليني دو سوکور بر روي 100 زن کانديد عمل سزارين انتخابي در محدوده سني 18 تا 30 سال که به طور تصادفي به دو گروه 50 نفري تقسيم شدند، انجام گرديد. در گروه مورد مطالعه رمي فنتانيل با دوز 0.2 ميکروگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن در دقيقه و در گروه شاهد نرمال سالين به همين ميزان انفوزيون شد. فشارخون و ضربان قلب مادران قبل از شروع انفوزيون و سپس هر 1 دقيقه اندازه گيري و ثبت شد. آپگار نوزادان 1 و 5 دقيقه بعد از تولد ثبت و با هم مقايسه شدند.
يافته ها: ميانگين فشارخون سيستوليک در گروه رمي فنتانيل بعد از القا بيهوشي، 1 و 5 دقيقه بعد از اينتوباسيون به ترتيب 118.28±.15.16، 125.30±15.24، 118.04±21.13 ميلي متر جيوه و در گروه شاهد 124.78±17.57، 147.20±28.20 و 133.80±23.76 ميلي متر جيوه بود که از لحاظ آماري اين تفاوت معني دار بود (p<0.05). به علاوه ميانگين آپگار اسکور دقيقه اول نوزادان در گروه رمي فنتانيل 8.84±0.42 و در گروه شاهد 8.56±0.57 بود و آپگار اسکور دقيقه 5 در هر دو گروه 10 بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که رمي فنتانيل به طور موثرتري تغييرات هموديناميک را در هنگام القا بيهوشي و لوله گذاري کاهش مي دهد و از آنجاييکه رمي فنتانيل از جفت عبور مي کند و باعث تضعيف تنفسي خفيف در نوزادان مي شود. بنابراين اين دارو بايد در صورت انديکاسيون واضح و وجود تجهيزات کافي احيا نوزاد استفاده شود.