سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
امید یزدی سجادیه – گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز ایران مسئول مکاتبات
حبیب اله نادیان – گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز ایران
ابراهیم پناهپور – گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز ایران
علی غلامی – گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز ایران

چکیده:
سطح کشت درختان بارور پسته در استان یزد 37 هزار هکتار و سطح غیربارور را بالغ بر 5 هزار و 500 هکتار می باشد. ارقام تجاری موجود پسته استان یزد، پسته احمد آقایی، کله قوچی، اکبری، اوحدی (فندقی) است. آزمایش در شرایط گلخانه ای بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجامگردیدکه عامل شوری به عنوان فاکتور اصلی و ارقام پسته به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفتهشد. تیمارها شامل چهار سطح شوری 1، 5، 10 و 15 دسی زیمنس بر متر کلریدسدیم است. چگالی ریشه بعنوان شاخصی از مرفولوژی ریشه مورد بررسی قرارگرفت که با افزایش شوری طول ریشه و به دنبال آن چگالی ریشه بطور معنی داری کاهش یافت.