سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
حمیده نیکبخت راینی – فارغ التحصیل زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
غلامرضا افشارمنش – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت وکهنوج
حسن سرحدی – عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:
به منظور دستیابی به مناسب ترین تراکم بوته و کود نیتروژن جهت حصول حداکثر عملکرد زایشی در گیاه صنعتی دارویی وسمه آزمایشی با استفاده از کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت در سال 1389-88به مرحله اجرا درآمد .مقادیر کود نیتروژن در چهار سطح شامل 50و100و150و200 کیلو گرم خالص در هکتار به عنوان فاکتور اصلی به همراه تراکم بوته در چهار سطح شامل 10و15و25و35 بوته درمترمربع به عنوان فاکتور فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عملکرد بذر در متر مربع ، تعداد غلاف در بوته و تعداد بذر در کپسول تحت تأثیر سطوح مختلفتراکم بوته در سطح احتمال 1 درصد قرار گرفتند. مقایسه میانگین ها نشان داد ترکیب تیماری × نیتروژن ، تراکم بوته و اثر متقابل نیتروژن155 کیلوگرم نیتروژن خالص به همراه تراکم 30 بوته در متر مربع افزایش صفات زایشی را به همراه داشته است. به نحوی که عملکرد بذر دراین تیمار 134/61کیلوگرم در هکتار بوده است.