مقاله اثر سلكوكسيب موضعي و سيستميك بر سطح آنتي اكسيدان هاي سرمي در موش هاي صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي 1389 در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه 11 تا 16 منتشر شده است.
نام: اثر سلكوكسيب موضعي و سيستميك بر سطح آنتي اكسيدان هاي سرمي در موش هاي صحرايي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلکوکسيب
مقاله آنتي اکسيدان
مقاله سرطان دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اربابي كلاتي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مسگري مهران
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نرجس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان دهان يكي از ده سرطان شايع در دنيا است. راديكال هاي آزاد اكسيژن نقش مهمي در گسترش سرطان ها دارند. در حضور عوامل التهابي توليد مواد اكسيداتيو افزايش مي يابد. هم چنين ميزان بيان سيكلواكسيژناز دو در ضايعات پيش بدخيمي دهان افزايش مي يابد. مطالعات مختلف نشان داده اند كه داروهاي مهاركننده اختصاصي سيكلواكسيژناز دو در بهبود سيستم آنتي اكسيداني نقش دارد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر سلكوكسيب موضعي و سيستميك بر سطح آنتي اكسيدان هاي موش هاي صحرايي در معرض مواد كارسينوژن دهان است.
مواد و روش كار: دراين مطالعه تجربي 50 سر رت نژاد Sprague Dawelly در محدوده سني 3-3.5 ماه انتخاب و به پنج گروه تقسيم شدند. جهت القاي كارسينوماي زباني، پودر (4NQO)4-Nitroquinoline 1-oxide سه بار در هفته براي هر قفس تهيه گرديد. در اين مطالعه پودر سلكوكسيب جهت بررسي اثر سيستميك، با غذاي پايه تركيب شد و جهت بررسي اثر موضعي آن نيز ژل هاي مخاط چسب با دو دوز مختلف تهيه شد. گروه A: پلت بازال +4NQO ، گروه B: پلت تركيبي +4NQO ، گروه C: پلت بازال +4NQO + ژل مخاط چسب با دوز كم سلكوكسيب، گروه D: پلت بازال +4NQO + ژل مخاطب چسب با دوز زياد سلكوكسيب و گروه E: پلت تركيبي + آب معمولي دريافت كردند.
يافته ها: بررسي آماري نشان داد بين سطح آنتي اكسيدان كلي و هموگلوبين و نوتروفيل بين گروه هاي مختلف اختلاف معني دار وجود دارد.
نتيجه گير ي: استفاده موضعي از داروي سلكوكسيب به عنوان مهاركننده انتخابي سيكلواكسيژناز دو مي تواند به عنوان درمان كمكي در بيماران مبتلا به ضايعات دهاني پيش بدخيم مورد استفاده قرار گيرد.