مقاله اثر سيكلوسپورين A موضعي در پيش گيري و درمان رد پيوند پس از پيوند نفوذي قرنيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در بينا از صفحه 128 تا 134 منتشر شده است.
نام: اثر سيكلوسپورين A موضعي در پيش گيري و درمان رد پيوند پس از پيوند نفوذي قرنيه
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي سپهر
جناب آقای / سرکار خانم: پورسلمان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كتيبه مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف:‌ ارزيابي اثر قطره سيكلوسپورين 2 A درصد موضعي در درمان و جلوگيري از عود حملات رد پيوند، پس از پيوند نفوذي قرنيه در بيماران با سابقه حملات مكرر رد پيوند.
روش پژوهش: در اين كارآزمايي باليني، گروه از بيماران با سابقه پيوند نفوذي قرنيه در شروع حملات ساب اپي تليال يا اندوتليال رد پيوند به صورت تصادفي تحت درمان با قطره سيكلوسپورين 2 A درصد يا دارونما به همراه استروييد موضعي قرار گرفتند. علت اوليه انجام پيوند قرنيه در اين افراد شامل قوز قرنيه، استحاله اندوتليال فوكس، استحاله استروماي قرنيه و كدورت فاقد عروق خوني قرنيه بود. سيكلوسپورين موضعي يا دارونما به مدت 6 ماه تجويز گرديد. مدت زمان استفاده از استروييد، طول دوره بهبودي حمله رد پيوند، تعداد حملات عود در حين دريافت دارو و پس از آن و ميزان بقاي بدون رد پيوند بين گروه هاي مطالعه مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: تعداد 22 چشم از 22 بيمار (12 مرد) در شروع واكنش رد پيوند، تحت درمان با قطره سيكلوسپورين 2 A درصد قطره بتامتازون 0.1 درصد موضعي (گروه (1 و 21 چشم از 21 بيمار 10) مرد) تحت درمان با دارونما و قطره بتامتازون 0.1 درصد موضعي (گروه (2 قرار گرفتند. ميانگين سن بيماران 32.48±11.9 و 35.48±11.7 سال به ترتيب در گروه (1) و (2) بود (P=0.42). ميانگين دوره پي گيري 16.6±6.1 ماه در گروه (1) و 16±6.3 ماه در گروه (2) بود (P=0.75). دوره بهبود كامل حمله رد پيوند پس از تجويز سيكلوسپورين و يا دارونما در گروه (1) و (2) به ترتيب 25.6±21 و 33.2±16.7 روز بود (P=0.22). در پايان دوره پي گيري، ميزان بقاي بدون درد پيوند در گروه هاي مذكور به ترتيب 34.8 و 31.7 درصد بود (P=0.89).
نتيجه گيري: قطره سيكلوسپورين A به همراه استروييد موضعي در درمان و پيش گيري از حملات رد پيوند در بيماران با سابقه قبلي اين حملات پس از پيوند نفوذي قرنيه در مقايسه با درمان استروييدي موضعي به تنهايي اثر بيش تري ندارد.