سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه شریف حسن – گروه مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان
معصومه معصومی –
علی حبیب الهزاده –
سیما پاکروان –

چکیده:

اثر 1 تا 5درصد سیلیسیم بر سخ تی، مقاومت به اکسایش، استحکام کششی، مدول کشسانE) عمق تبرید و ضریب انبساط حرارتی α) ریزساختار چدن خاکستری مورد مطالعه شد . نتایج حاکی از آن است که تا 2/5 درصد سیلیسیم سختی و مقاومت به اکسایش کاهش نشان داده ولی پس از آن این خواص افزایش می یابند . به طور کلی، استحکام کششی، مدول کشسان E) عمق تبرید و ضریب انبساط حرارتی α) درچدن خاکستری با افزایش سیلیسیم از 1 تا 5درصد افزایش می یابد . سیلیسیم ساختار فریتی را در چدن تشویق نموده و موجب افزایش حجم گرافیت رسوبی در چدن و افزایش دمای استحاله αγ می شود.