مقاله اثر ضدميكروبي پروبيوتيك هاي لاكتيك جداشده از فلور روده كودكان اصفهان عليه پاتوژن هاي شايع دستگاه گوارش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه 25 تا 29 منتشر شده است.
نام: اثر ضدميكروبي پروبيوتيك هاي لاكتيك جداشده از فلور روده كودكان اصفهان عليه پاتوژن هاي شايع دستگاه گوارش
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاكتوباسيلوس
مقاله پروبيوتيك
مقاله پاتوژن هاي روده اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صامتي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه يكي از راه كارهاي پيشنهادي جهت پيشگيري و درمان عفونتهاي دستگاه گوارش استفاده از پروبيوتيك ها مي باشد. از عوامل مهم در اثر بخشي پروبيوتيك ها، منشا جداسازي (غذايي يا انساني) و منطقه جغرافيايي جداسازي پروبيوتيك ها است. پروبيوتيك هاي موجود در كشور ما اغلب تجاري هستند. لذا اين مطالعه با هدف تعيين تاثير پروبيوتيك هاي جداشده از فلور روده كودكان شهر اصفهان عليه پاتوژن هاي شايع دستگاه گوارش به منظور معرفي پروبيوتيكهاي با منشا داخلي انجام گرديد.
روش كار: در اين مطالعه تجربي اثر ضد ميكروبي پروبيوتيكهاي لاكتيك رامنوسوس (L519)، اسيدوفيلوس (SH5)، پلانتاروم (A7) جدا شده از فلور روده كودكان عليه پاتوژن هاي شايع دستگاه گوارش (شيگلا ديسانتري (PTCC1188، سالمونلا تيفي موريوم (PTCC 1622) و اشريشياكلي انتروپاتوژن (PTCC 1270) با روش انتشار در آگار با ايجاد چاهك تعيين گرديد. به منظور كاهش خطا هر آزمون 3 بار تكرار شد و ميانگين قطر هاله عدم رشد سه پروبيوتيك با نرم افزار آماري SPSS (version 13) مقايسه گرديد.
يافته ها: متوسط قطر هاله عدم براي سه بروبيوتيك (13.4+-1.57mm) بود. بيشترين اثر مهاري مربوط به لاكتوباسيلوس پلانتاروم عليه سالمونلا تيفي موريوم 16.33+/-0.057 ميلي متر 14.89) تا 17.76 ميلي متر با حدود اطمينان (%95 و كمترين اثر مهاري مربوط به لاكتوباسيلوس رامنوسوس عليه اشريشياكلي انتروپاتوژن بود 11.33+/-0.57 ميلي متر 9.89) تا 12.76 ميلي متر با حدود اطمينان (%95.
نتيجه گيري: هر 3 پروبيوتيك لاكتيك داراي اثر مهاري چشمگيري عليه پاتوژنهاي شايع دستگاه گوارش بودند. و مقايسه آن با مطالعات بر روي پروبيوتيكهاي با منشا غذايي و تجاري نشان دهنده تاثير بيشتر آنهاست. از اين رو پيشنهاد مي گردد در انتخاب و كاربرد پروبيوتيك ها به منشا جداسازي و منطقه جغرافيايي منطبق با آن توجه گردد.