مقاله اثر ضد ميكروبي عصاره .Terminalia Catappa L بر باكتريهاي جدا شده از عفونت زخم سوختگي و مقايسه آن با اثر آنتي بيوتيكهاي منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه 386 تا 397 منتشر شده است.
نام: اثر ضد ميكروبي عصاره .Terminalia Catappa L بر باكتريهاي جدا شده از عفونت زخم سوختگي و مقايسه آن با اثر آنتي بيوتيكهاي منتخب
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Terminalia Catappa L
مقاله عفونت زخم سوختگي
مقاله عصاره متانولي
مقاله ضد باکتريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطارپوريزدي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فلوايي كوچك نسيم سادات
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زخم سوختگي محل مناسبي براي بروز عفونتهاي مقاوم به درمان مي باشد. بنابراين تحقيق در زمينه بدست آوردن داروهاي موثر بر باکتريهاي مولد اين عفونت ضروري به نظر مي رسد. هدف از انجام اين مطالعه، شناسايي اثر ضد باکتريايي عصاره متانولي ميوه گياه گارم زنگي (Terminalia Catappa L.) بر باکتريهاي جدا شده از عفونت زخم سوختگي و مقايسه آن با اثر آنتي بيوتيکهاي منتخب براي هر باکتري بود. ابتدا عصاره متانولي ميوه اين گياه تهيه شد و بعد فعاليت ضد باكتريايي آن بر عليه 8 نوع باكتري جدا شده از عفونت زخم سوختگي 100 بيمار ابتدا به روش انتشار در آگار (چاهك) در غلظت 40mg/ml و بعد رقت هاي متوالي در آگار در رقت هاي 0.039-20mg/ml بررسي شد و (Minimal Inhibitory Concentration) MIC  گياه براي انواع حساس تعيين شد. اثر آنتي بيوتيكهاي منتخب بر باكتريها نيز به روش ديسك بررسي شد. براي مقايسه اثر عصاره و آنتي بيوتيكها از آزمون Onava تك متغيره استفاده شد. نتايج بدست آمده از آزمايشها نشان داد که عصاره متانولي ياد شده، بر عليه 100% از Pseudomonas aeruginosa وAcinetobacter spp. ، بيش از 80% از سه گونه Staphylococcus و 50% از Escherichia coli بدست آمده از نمونه هاي باليني با MIC=20mg/ml موثر است. اين در حالي است که بيشتر نمونه ها به آنتي بيوتيکها مقاوم بودند. تفاوت اثر آنتي بيوتيك و گياه براي Pseudomonas aeruginosa (P<0.001)، Acinetobacter spp. (P<0.05) و انواع Staphylococcus (P<0.05) معني دار بود. اين مطالعه نشان مي دهد که عصاره متانولي Terminalia Catappa اثر ضد باکتريايي بسيار خوبي بر عليه اغلب باکتريهاي مولد عفونت زخم سوختگي دارد. بنابراين مي توان اين عصاره را پس از مطالعاتي با طيف وسيعتر به صورت آزمايشگاهي و باليني، به عنوان يک داروي ضد باکتريايي مورد توجه قرار داد.