مقاله اثر عصاره آبي زعفران بر کاهش حافظه ناشي از تزريق داخل بطني استرپتوزوتوسين در موش صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه 84 تا 92 منتشر شده است.
نام: اثر عصاره آبي زعفران بر کاهش حافظه ناشي از تزريق داخل بطني استرپتوزوتوسين در موش صحرايي نر
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتوزوتوسين
مقاله حافظه
مقاله زعفران
مقاله موش هاي صحرايي
مقاله يادگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي نجف آبادي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: كياسالاري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاصي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به شيوع و  اهميت درمان بيماري هاي دستگاه عصبي مرکزي از جمله زوال مغز مثل آلزايمر و نبودن درمان قطعي براي اين بيماري و نيز توصيه طب سنتي بخصوص گياه درماني در درمان اين گونه بيماري ها، در مطالعه اخير به بررسي يکي از گياهان سنتي موثر بر حافظه و يادگيري در درمان اين بيماري پرداخته شده است.
هدف: بررسي اثر عصاره آبي زعفران بر کاهش درک حافظه و يادگيري ناشي از تزريق داخل بطن مغزي استرپتوزوتوسين در موش هاي صحرايي نر.
مواد و روش ها:  براي ايجاد آلزايمر از مدل تزريق استرپتوزوتوسين (µg/kg 3) طي يک عمل جراحي استريوتاکسي در روزهاي اول و سوم به شکل دوطرفه در داخل بطن هاي مغز موش هاي صحرايي نر و ميزان حافظه و يادگيري از طريق مدل آزمون احترازي غيرفعال و تشخيص حافظه فضايي با استفاده از مدل مآز Y  شکل ارزيابي شد. 60  موش نر به گروه هاي 1- کنترل 2-شم (دريافت کننده ACSF) 3- کنترل+ درمان با زعفران 4- STZ 5- STZ + درمان با زعفران تقسيم شدند. گروه درمان شونده، از يک روز پيش از جراحي به مدت 3 هفته عصاره زعفران را (mg/kg 30 ) به شکل داخل صفاقي دريافت کرده، سپس وارد آزمون هاي يادگيري مي شدند.
در آزمون مآز
Y شکل درصد حرکت در بازوي هاي غيرتکراري به عنوان ميزان هوش حيوان در حافظه فضايي ارزيابي مي شد. در آزمون احترازي هم مدت تأخير در عبور از اتاق روشن به تاريک پس از پروسه تطبيق به عنوان داده در نظر گرفته مي شد. داده هاي آزمون احترازي با آزمون غيرپارامتري کروسکال-واليس بررسي و در صورت معني دار بودن آزمون من-ويتني براي مقايسه گروه ها استفاده مي شد. داده هاي آزمون ماز Y شکل هم توسط آزمون ويلکاکسون ارزيابي شد.
نتايج: موش هاي استرپتوزوتوسيني درمان شده با عصاره زعفران نسبت به موش هاي استرپتوزوتوسيني درمان شده با حلال دارو، انتخاب هاي صحيح بيشتر و خطاي کمتر در مآز Y شکل نشان دادند. به علاوه عصاره زعفران به طور معني دار ميزان آسيب حافظه و يادگيري در گروه استرپتوزوتوسين را در مدل آزمون احترازي غير فعال کاهش داد.
نتيجه گيري: به طور کلي عصاره زعفران اثر مفيدي در جلوگيري از کاهش حافظه ناشي از تزريق استرپتوزوتوسين داخل بطن مغزي ايجاد مي کند و عامل بالقوه در درمان بيماري هاي تخريب کننده عصبي مثل بيماري آلزايمر (AD ) است.