مقاله اثر عصاره تام و فراکسيون هاي هيدرومتانولي حاصل از چاي سياه ايراني بر استرس اکسيداتيو در رت هاي ديابتي نوع 1 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه 130 تا 136 منتشر شده است.
نام: اثر عصاره تام و فراکسيون هاي هيدرومتانولي حاصل از چاي سياه ايراني بر استرس اکسيداتيو در رت هاي ديابتي نوع 1
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله رت
مقاله چاي سياه
مقاله استرس اکسيداتيو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور بيت اله
جناب آقای / سرکار خانم: دل آذر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: استادرحيمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: علي پورآژيري سرور
جناب آقای / سرکار خانم: مسكري عباسي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استرس اکسيداتيو، آشکارا با ديابت و عوارض آن در ارتباط است. احتمالا ترکيبات موجود در چاي، بافت هاي بدن را در مقابل آسيب هاي اکسيداني محافظت مي کند. بر اين اساس اثر عصاره تام چاي سياه و فراکسيون هاي حاصل از آن بر استرس اکسيداتيو رت هاي ديابتي مطالعه شد.
روش ها: در اين مطالعه، 56 رت نر سه ماهه در محدوده وزني 250-200 گرم انتخاب و به طور تصادفي به 8 گروه 7 تايي تقسيم و به مدت يک ماه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه هاي اول و دوم سالم غيرديابتي و بقيه گروه ها توسط استرپتوزوتوسين ديابتي شدند. به گروه هاي هشت گانه به ترتيب: 1- حامل (کنترل)، 2- عصاره تام + حامل (کنترل)، 3- حامل (ديابتي، کنترل)، 4- عصاره تام + حامل (ديابتي) و فراکسيون هاي متانولي + حامل %20-5 (ديابتي) 6- %40 (ديابتي)، 7- %60 (ديابتي)، 8- ترکيب 80 و %100 (ديابتي) به صورت داخل صفاقي روزانه ترزيق شد. در پايان مطالعه از رت ها خون گيري و پارامترهاي استرس اکسيداتيو اندازه گيري گرديد و داده ها با استفاده از روش آناليز واريانس يک طرفه و نرم افزار SPSS مورد تجريه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه، عصاره تام باعث افزايش آنتي اکسيدانت تام (P=0.001)، سوپر اکسيد ديسموتاز (P=0.010)، گلوتاتيون پراکسيداز (P=/000) و گلوتاتيون (P=0.002) در رت هاي سالم و ديابتيک و کاهش مالون دي آلدييد (P=0.01) در رت هاي ديابتيک شد. همچنين فراکسيون %20، باعث بيشترين افزايش در ميزان هاي تام آنتي اکسيدانت (P=0.009)، سوپراکسيد ديسموتاز (P=0.002)، گلوتاتيون پراکسيداز (P=0.001) و گلوتاتيون (P=0.001) و بيشترين کاهش در ميزان مالون دي آلدييد (P=/001) در رت هاي ديابتيک گرديد.
نتيجه گيري: تجويز عصاره تام چاي سياه و فراکسيون %20 حاصل از آن، بر استرس اکسيداتيو رت هاي ديابتيک تاثير مثبت دارد.