مقاله اثر عصاره هيدروالکلي گل گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر کاهش قندخون در موش هاي صحرايي ديابتي شده با آلوکسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مجله دانش و تندرستي از صفحه 1 تا 5 منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هيدروالکلي گل گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر کاهش قندخون در موش هاي صحرايي ديابتي شده با آلوکسان
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره هيدروالکلي
مقاله گلرنگ
مقاله آلوکسان
مقاله ديابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محزوني پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از درمان هاي غيردارويي (گياهان دارويي) رويکرد جديدي در کنترل بيماري ديابت است. هدف از مطالعه حاضر، بررسي اثر عصاره هيدروالکلي گل گلرنگ بر قند خون و ليپيد پروفايل در موش هاي صحرايي ديابتي مي باشد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق 18 سر موش صحرايي نر با وزن متوسط 220–180 گرم به طور تصادفي در سه گروه شش تايي، کنترل غير ديابتي، کنترل ديابتي، ديابتي تيمار شده با عصاره هيدروالکلي گل گلرنگ به ميزان 200 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن تقسيم شدند و تزريقات به صورت درون صفاقي انجام شد. موش هاي صحرايي براي 16 ساعت ناشتا بوده و سپس خون در لوله هاي هپارينه براي تعيين ميزان انسولين، قند، تري گليسريد و کلسترول جمع آوري شد.
نتايج: نتايج حاکي از کاهش معنادار ميزان قند در گروه هاي تيمار شده با عصاره هيدروالکلي گل گلرنگ بود (P<0.05). هم چنين در گروه تيمار شده، ميزان کلسترول خون کاهش معنادار و ميزان انسولين افزايش معناداري نسبت به گروه ديابتي يافته بود (P<0.05). آزمايشات بافت شناسي نشان دادند که عصاره گل گلرنگ در موش هاي صحرايي ديابتي سبب بازسازي بافت پانکراس آسيب ديده شده است.
نتيجه گيري: اين نتايج نشان مي دهند که عصاره هيدروالکلي گل گلرنگ ممکن است در درمان ديابت موثر باشد. تاثير اين عصاره احتمالا به دليل وجود فلاونوئيدها و خواص آنتي اکسيداني آن ها است.