سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید حامد میرزاده قصابکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه بوعلی سینا همدان
گودرز احمدوند – استاد و دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو
علی سپهری – استاد و دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو
محسن سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر قارچ های میکوریزآربوسکولار بر اجزای رشد و ویژگی فیزیولوژیکی گیاه گندم تحت شرایط تنش شوری میباشد که شامل 12 تیمار، 3تکرار در قالب یک آزمایش فاکتوریل و طرح کاملا تصادفی، که در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلیسیناهمدان اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل قارچ میکوریز آربسکولار: در چهار سطح عدم استفاده از قارچ میکوریز( 0)، گلوموس اینترارادیسز ( 1) ،گلوموس فاسیکالاتوم ( 2)، و گلوموس موسه ( 3) و تنش شوری در سه سطح شامل بدون تنش شوری ( 1)، تنش شوری متوسط 100 میلیمولار( 2) و تنش شوری شدید 200 میلیمولار( 3) میباشد. نتایج نشان میدهد که به اثتثنای میزان پرولین اختلاف معنیداری بین سطوح قارچ از نظر درصد کلینیزاسیون، وزن تر و سطح برگ پرچم ، ارتفاع گیاه، رطوبت نسبی برگ ( در سطح 1 درصد ) و وزن خشک اندام هوای (در سطح 5 درصد) ، وجود داشت. سطوح شوری نیز اختلاف معنیداری از نظر درصد کلینیزاسیون، وزن تر و خشک اندام هوای ، سطح برگ پرچم ، ارتفاع گیاه، رطوبت نسبی برگ و میزان پرولین ایجاد نمود ( در سطح 1 درصد). اثر متقابل قارچ و تنش خشکی در بین صفات مورد مطالعه تنها از نظر درصد کلینیزاسیون و رطوبت نسبی برگ اختلاف معنیداری ایجاد نمودند (در سطح 1 درصد)..