سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
زهرا پیمانه – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مهدی زارعی – استادیار بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
عبدالمجید رونقی – استاد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:
آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گردید. فاکتور های مورد استفاده در آزمایش شامل قارچ میکوریز آربسکولار در دو سطح شامل گلوموس موسه و شاهد و تنش خشکی در 4 سطح شامل 100و75و50و57 درصد ظرفیت زراعی انجام شد. عملکرد ماده خشک اندام هوایی، فعالیت آنزیم های سوپراکسید دسموتاز، گوایکول پراکسیداز، آسکوربیک پراکسیداز و کاتالاز برگ در تیمارهای دارای قارچ نسبت بهتیمارهای بدون قارچ خشکی بالاتر بود. در تیمارهای قارچی با افزایش تنش خشکی، کلنیزاسیون ریشه هر دو پایه کاهش یافت