سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
فوزیه جیحون تبار – مربی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
یاسر سیستانی بدویی – مربی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر قیمت نفت، نرخ ارز و تورم بر اقتصاد ایران با استفاده از مدلسازی خودتوضیح برداریVARاست. در این مطالعه از دادههای دوره 1359-1389 استفاده شده است. یافتههای پژوهش وجود یک رابطهی بلندمدت بین قیمت نفت، تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی را نشان میدهد