مقاله اثر كاربرد بنزيل آدنين و جيبرلين بر توليد ساقه رونده و برخي صفات رويشي در سه رقم توت فرنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 229 تا 245 منتشر شده است.
نام: اثر كاربرد بنزيل آدنين و جيبرلين بر توليد ساقه رونده و برخي صفات رويشي در سه رقم توت فرنگي
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توت فرنگي
مقاله بنزيل آدنين
مقاله جيبرلين
مقاله ساقه رونده
مقاله گياهان دختري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومن پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي تكتم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: مهربانيان مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر کاربرد بنزيل آدنين و جيبرلين بر توليد ساقه هاي رونده و مقايسه برخي صفات رويشي در سه رقم توت فرنگي در دو آزمايش جداگانه و در دو سال متوالي 1385 و 1386 در آزمايشگاه ها و گلخانه هاي علوم باغباني دانشگاه تهران بررسي شد. در سال اول (1385)، آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با دو فاکتور رقم و تيمار هورموني و با سه تکرار انجام شد. رقم هاي توت فرنگي شامل پاجارو، کوئين اليزا و پاروس و تيمارهاي هورموني شامل تيمار شاهد (صفر پي پي ام) و تيمار مخلوط بنزيل آدنين 1200 پي پي ام و جيبرلين 300 پي پي ام بود که در دو نوبت ارديبهشت و تيرماه روي گياهان محلول پاشي شد. در سال دوم (1386)، آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با دو فاکتور رقم و تيمار هورموني و در پنج تکرار انجام شد. رقم هاي توت فرنگي همان ارقام آزمايش سال اول بود و تيمارهاي هورموني در پنج سطح بودند. در سال اول اثر تيمار هورموني روي هيچ يک از صفات معني دار نشد. در سال دوم نتايج نشان داد اثر تيمار هورموني بر همه صفات اندازه گيري شده معني دار بود. بيشترين تعداد کل گياهان دختري با تيمار هورموني دوم شامل مخلوط بنزيل آدنين 1200 پي پي ام و جيبرلين 300 پي پي ام محلول پاشي شده روي گياهان در ارديبهشت ماه به دست آمدند. قطر طوقه اين گياهان معادل 6.15 ميلي متر بود که در محدوده استاندارد براي نشاء توت فرنگي قرار دارد. اين تيمار به دليل توليد حداکثر گياهان دختري با قطر استاندارد به عنوان بهترين تيمار معرفي مي شود، همچنين بيشترين تعداد ساقه هاي رونده در هر گياه مادري و بيشترين قطر گياهان دختري نيز با تيمار هورموني شاهد ( صفر پي پي ام) بدست آمدند.