سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
فاطمه زرافشانیان – گروه حسابداری ,دانشکده علوم اسلامی , واحد کرمانشاه ,دانشگاه آزاد اسلامی ,کرمانشاه ,ایران

چکیده:
در این تحقیق عوامل موثر بر سرمایه در گردش و وجوه نقد و اثر آنها بر عملکرد مالی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است .این عوامل شامل چرخه تبدیل وجه نقدcccدوره گردش موجودی ها و تعویق آنDIOدوره واریز بستانکاران و تعویق حسابهای پرداختنیDPO دوره وصول مطالبات , دوره تعویق فروشDSOنسبت کیو توبین Tobin’s q می باشد .این تحقیق بصورت توصیفی انجام شده است که به مرور ادبیات موجود در این زمینه می پردازد نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که بین چرخه تبدیل وجه نقد ,دوره وصول مطالبات ,دوره واریز بستانکارن , گردش موجودی ها با سود آوری شرکت رابطه ای معنادار و معکوس وجود دارد .به طور مثال هر چه دوره واریز بستانکاران کوتاه تر باشد سود آوری شرکت بیشتر است .همچنین هر چه دوره تعویق فروش و دوره تعویق موجودی ها کوتاه تر باشد باعث افزایشعملکرد شرکت ها می شود