مقاله اثر متقابل پايه و ژنوتيپ بر تحمل به کلروز ناشي از کمبود آهن در برخي ژنوتيپ هاي به (.Cydonia oblonga Mill) منطقه مرکزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 1 تا 14 منتشر شده است.
نام: اثر متقابل پايه و ژنوتيپ بر تحمل به کلروز ناشي از کمبود آهن در برخي ژنوتيپ هاي به (.Cydonia oblonga Mill) منطقه مرکزي ايران
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درخت به (.Cydonia oblonga Mill)
مقاله کلروز آهن
مقاله حساسيت ژنوتيپ ها
مقاله نوع پايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي ايوبعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي پور سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درخت به (Cydonia oblonga Mill.) از درختان ميوه حساس به کلروز برگي ناشي از کمبود آهن است. در بين راهکارهاي کاهش اين مشکل، انتخاب منابع ژنتيکي متحمل به اين عارضه به طور اقتصادي تري مي تواند موثر واقع شود. در اين بررسي سيزده ژنوتيپ به شناسايي شده منطقه مرکزي ايران همراه با به رقم اصفهان به عنوان شاهد، از نظر حساسيت به کلروز آهن از طريق ارزيابي ميزان کلروفيل برگي با تاکيد بر برگ هاي بالايي، طي دو سال متوالي در شرايط نهالستان و گلخانه روي سه نوع پايه گلابي، زالزالک و ارزيابي شدند. کليه ژنوتيپ هاي به با پايه گلابي در سال اول پس از انتقال از نهالستان ناسازگاري کامل نشان دادند. چنين ناسازگاري در ساير ترکيبات پيوندي مشاهده نشد. ارزيابي مقايسه اي ميزان کلروفيل برگ ها بيانگر تاثير مثبت شرايط نهالستان بر ميانگين ميزان کلروفيل برگ هاي پاييني و بالايي در کليه ژنوتيپ ها بود. ارزيابي مقايسه اي حساسيت ژنوتيپ هاي مختلف به نشان داد که ژنوتيپ هاي NB3،NB4  و SHA1 روي اغلب پايه ها کلروز کم تري در مقايسه با ديگر ژنوتيپ ها روي برگ هاي بالايي نشان دادند. دو ژنوتيپ PH2 و KVD2 روي اغلب پايه ها حساسيت نسبتا زياد تا زياد به کلروز بروز دادند. در ژنوتيپ KVD1، پايه به سبب افزايش حساسيت آن به کلروز آهن، و دو پايه زالزالک و گلابي سبب کاهش قابل توجه حساسيت آن شدند. در ژنوتيپ KM1 پايه زالزالک و در ژنوتيپ ET1 دو پايه گلابي و زالزالک سبب افزايش حساسيت اين ژنوتيپ شدند. ساير ژنوتيپ ها بسته به پايه و شرايط محيطي آزمايش رفتار متغيري از خود بروز دادند.