مقاله اثر محروميت حسي و تحريک الکتريکي فازيک هسته لوکوس سرولئوس به دنبال جا به جايي ويسکر کناري بر ويژگي هاي پاسخ نورون هاي لايه IV قشر بشکه اي در موش صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در فيض از صفحه 1 تا 11 منتشر شده است.
نام: اثر محروميت حسي و تحريک الکتريکي فازيک هسته لوکوس سرولئوس به دنبال جا به جايي ويسکر کناري بر ويژگي هاي پاسخ نورون هاي لايه IV قشر بشکه اي در موش صحرايي نر
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محروميت حسي
مقاله ويسکر
مقاله هسته لوکوس سرولئوس
مقاله نوراپي نفرين
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سياه پشت خاچكي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: آفرينش خاكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيخکانلوي ميلان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي زاده زرندي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قشر بشکه اي در جوندگان مسوول دريافت و پردازش اطلاعات حسي از ويسکرهاي صورت حيوان مي باشد. هسته لوکوس سرولئوس (LC) منبع اصلي نوراپي نفرين قشر مغز بوده و در پردازش اطلاعات حس تماس موثر است. در اين مطالعه اثر تحريک الکتريکي فازيک LC و محروميت حسي به دنبال جا به جايي ويسکر کناري بر خصوصيات پاسخي نورون هاي لايه چهار قشر بشکه اي در موش صحرايي نر بررسي شد.
مواد و روش ها: خصوصيات پاسخ دهي 18 نورون در گروه بدون محروميت حسي (کنترل) و 22 نورون در گروه محروم از حس (P4) با ثبت تک واحدي خارج سلولي به دنبال جا به جايي مکانيکي کنترل شده ويسکر کناري (حذف شده) و يا قبل از جا به جايي توام ويسکرهاي اصلي (باقيمانده) و کناري، مورد ارزيابي قرار گرفت. در گروه محروم از حس(P4)  از روز چهارم بعد از تولد تمام ويسکرهاي سمت چپ صورت حيوان به جز ويسکرD2  يک روز در ميان تا 60 روزگي کنده مي شدند. در هر دو گروهLC  در زمان هاي مختلف قبل از جا به جايي کنترل شده ويسکر کناري تحريک الکتريکي مي شد.
نتايج: جا به جايي مکانيکي ويسکر کناري بدون تحريک الکتريکي
LC در گروه (P4) نسبت به گروه کنترل سبب کاهش معني داري در بزرگي پاسخ نورون ها و افزايش ميزان شاخص CTR گرديد. در گروه (P4) در مقايسه با گروه کنترل، تحريک الکتريکي LC قبل از جا به جايي ويسکر کناري سبب کاهش در بزرگي پاسخ نورون ها (P<0.05)، افزايش شاخص CTR به دنبال جا به جايي توام ويسکرها و نيز افزايش زمان تاخير پاسخ نورون ها گرديد.
نتيجه گيري: تحريک الکتريکي LC به دنبال محروميت حسي سبب تعديل خصوصيات پاسخ دهي نورون ها و الگوي پاسخ آنها مي گردد.