سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
نفیسه یاراحمدی –
غلامرضا ربیعی –
ابراهیم لطیفی خواه –

چکیده:
انار با نام علمیPunica granatum L. ، از خانواده Punicaceae می باشد که یکی از مهمترین میوه های بومی ایران است. با توجه به اینکه کشور ما از مناطق مهم تولید محصولات باغی به شمار می آید، با این حال، هر ساله خسارات هنگفتی از ناحیه حشرات، کنه ها، جوندگان، قارچ ها، باکتری ها، نماتدها، پارازیت گیاهی و عوامل خسارات زای غیر زنده مثل سرما، آفتاب، تنش های رطوبتی و بیماری های فیزیولوژیکی به باغ های انار وارد می شود. بنابراین امروزه استفاده از تکنولوژی های سالم به جای مصرف مواد شیمیایی جهت افزایش عمر انباری و کنترل عوامل بیماری زا در دوره پس از برداشت به دلیل مقاوم شدن عوامل بیماری زا، به خطر افتادن سلامت انسان و آلوده سازی محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور این پژوهش اثر محلولپاشی کائولین، پوشش فومی و پوشش به همراه اسانس گلپر بر برخی خصوصیات ظاهری میوه انار رقم دانه قرمز شهرضا در مرحله رسیدن مورد بررسی قرار میدهد. این پژوهش بصورت طرح بلوک کاملا تصادفی با تیمارهای شاهد، کائولین (5/2 و 5 درصد)، پوشش فومی و پوشش به همراه اسانس گلپر با 4 تکرار روی درخت در مرحله رشد میوه انجام شد. خصوصیات اندازه گیری شده شامل: درصد ترکیدگی، آفتاب سوختگی و کرم گلوگاه میوه ها، شدت ترکیدگی و آفتاب سوختگی میوه ها، طول و قطر میوه ها، وزن کل، وزن تر پوست و وزن کل آریل، وزن خشک پوست و ضخامت پوست میوه ها. نتایج نشان داد که تیمار پوشش بهترین تیمار در کنترل درصد و شدت آفتاب-سوختگی و درصد کرم گلوگاه انار بود اما بیشترین میزان درصد و شدت ترکیدگی داشت. بیشترین میزان وزن کل میوه، وزن کل آریل، طول و قطر میوه مربوط به تیمار کائولین 5/2 درصد بود که از لحاظ ظاهری میوه آن از بقیه تیمارها بزرگتر بوده است اما کمترین میزان وزن تر و خشک پوست و ضخامت پوست مربوط به تیمارهای پوشش و اسانس به همراه پوشش می باشد